Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“

Проектът „Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР)“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.013-0001-С01/07.12.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.013.

 

Основните цели на проекта са:


1. Повишаване на нивото на оперативна съвместимост на информационните ресурси, контрол и наблюдение върху достъпа и разпространението на данни, чрез разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост;


2. Оптимизация на процеса по изграждане и поддържане на регистри на държавната администрация  чрез изграждане на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР);


3. Автоматизиране и оптимизация на процесите, с цел предотвратяване дублиране и несъответствия между данни, съдържащи се в регистрите на различните административни органи;


4. Изграждане на централизирани регистри чрез ИСЦИПР.

 

Обща стойност на проекта: 4 888 705,48 лв., от които 4 115 399,66 лв. от Европейския социален фонд и 733 305,82 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 22 месеца

 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.