Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Национална геопространствена платформа“

 

Проектът „Национална геопространствена платформа (НГП)“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.023-0001-C01/ 14.06.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.023.
 
Целите на проекта са:
1. Въвеждане на единни стандарти и изисквания за унифицирано създаване и представяне на геопространствени данни в цифрова информационна среда;
2. Осигуряване на споделен свободен достъп до геопространствени данни и услуги, чрез разработване и внедряване на национална геопространствена платформа;
3. Създаване на условия за споделяне и повторно използване на данни от администрацията, бизнеса и гражданското общество.
 
Обща стойност на проекта: 4 199 988.77 лв., от които 3 569 990.45 лв. от Европейския социален фонд и 629 998.32 лв. национално съфинансиране.
 
Срок на изпълнение: 28 месеца
 
Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.