Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“

 

 

Проектът „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.005-0001-C01/25.10.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.005.

Основната цел на проекта е изграждането на високоустойчива и резервирана облачна инфраструктура (ДХЧО), разположена в два центъра за обработка на данни (ЦД - основен и огледален), Контролно-технически център на Електронното правителство (КТЦЕП) и Център за възстановяване на данни (ЦВ), предоставяща инфраструктура като услуга.

ДХЧО ще допринесе за оптимизиране и преструктуриране на разходите за изграждане и поддръжка на информационните ресурси на административните структури от централната и местната администрации, като ще осигури технологии, които позволяват оптималното използване на информационни и комуникационни ресурси за бързо, сигурно, гъвкаво и икономично предоставяне на изчислителни ресурси под формата на облачни услуги за нуждите на електронно предлаганите услуги на гражданите и бизнеса, за вътрешноведомствените информационни и комуникационни процеси, проекти и системи, за поддържане и развитие на национално значими електронни информационни масиви и бази от данни.

Обща стойност на проекта: 54 079 495.33 лв., от които 45 967 571.03 от Европейския социален фонд и 8 111 924.30 лв. национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 51 месеца

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.