Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.004-0001-C01/12.12.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.004.

 

Целта на проекта е да бъдат създадени необходимите условия за функциониране на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, с оглед подобряване достъпа, преминаване към комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при взаимодействието им с административните органи и техните структури.

 

Обща стойност на проекта: 6 999 985,64 лв., от които 5 949 987,79 лв. от Европейския социален фонд и 1 049 997,85 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 53 месеца

 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.