Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (приключил)

 

 

 

 

 

 

Проектът „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) в областта на архитектурата на е-управлението“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.006-0057-C01/06.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

 

Основната цел на проектното предложение е да се надградят специализираните знания и умения на служителите в специализираната администрация на ДАЕУ и да се придобият нови чрез участие в подходящи обучения за придобиване на специфични знания и умения в условията на динамично променяща се технологична среда.

 

Специфични цели на проекта са:

 

• Насърчаване на активното включване на служителите от ДАЕУ в обучение, насочено към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на архитектурата на е-управлението: стратегия, проектиране, моделиране;
• Обогатяване на знанията и уменията на служителите в ДАЕУ в областта на анализа, като техника за разкриване на бизнес нуждите и създаването на ефективни решения на бизнес проблемите;
• Развиване на умения за описание на бизнес процесите в е-управлението;
• Придобиване на задълбочени познания в областта на споразумения за нивото на услугите (Service Level Agreement-SLA), необходими при експлоатирането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
• Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда.

 

Обща стойност на проекта: 171 031,77 лв., от които 145 377,00 от Европейския социален фонд  и 25 654,77лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 31.12 2019 г. 

 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.