Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ (приключил)

 

Проектът „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2.006-0037-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

 

Основната цел на проектното предложение е да се подобрят специализираните знания и умения на служителите в Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез участие в подходящи обучения за придобиване на специфични умения и обмен на добри практики.

 

Специфичните цели на проекта са:

 

• Насърчаване на активното включване на служителите от ДАЕУ в обучения, насочени към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на Закона за електронното управление и подзаконовата нормативна база, информационни и комуникационни технологии и работа със специализиран софтуер за нуждите на електронното управление;
• Стимулиране на обмена на добри практики между специализираните дирекции при осъществяване на дейности за оценка на съответствието на технически задания със Закона за електронното управление;
• Обогатяване на знанията и уменията на служителите по дирекции при осъществяване на функциите на специализираната администрация на Агенцията;
• Създаване на условия за предоставяне на висококачествени административни услуги, свързани с въвеждането на процесите по електронното управление;
• Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда;
• Предоставяне на задълбочени познания и умения в сферата на работа със специализиран софтуер; осигуряване на неговото качество и автоматизирано тестване;
• Обогатяване на знанията за прилагане на математически и статистически методи за анализ на икономически и финансови данни.

 

Обща стойност на проекта: 120 751,56 лв., от които 102 638,83 лв. от Европейския социален фонд и 18 112,73 лв. национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 17 месеца

 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.