Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Повишаване квалификацията на служителите в Държавна агенция „Електронно управление“ (приключил)

 

Проектът „Повишаване квалификацията на служителите в ДАЕУ“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-2-006-0035-C01/06.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006.

 

Основната цел на проектното предложение е подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ чрез участия в обучения.

 

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са:

 

• Насърчаване на участието на служителите от ДАЕУ в обучения, насочени към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на ИКТ и работата със специализиран софтуер за нуждите на електронното управление.
• Обогатяване на знанията и уменията на служителите по дирекции при осъществяване на функциите в специализираната администрация на Агенцията.
• Създаване на условия за осъществяване на висококачествени услуги, свързани с процесите по електронно управление.
• Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда.
• Предоставяне на задълбочени познания и умения в сферата на работата със специализиран софтуер, виртуални машини и приложения, виртуална инфраструктура и др.
• Обогатяване на знанията в областта на системното администриране за работа с LINUX; системите за контрол на достъпа, криптографията и практиките за управление на сигурността.

 

Обща стойност на проекта: 154 224,00 лв., от които 131 090,40 лв. от Европейския социален фонд и 23 133,60 лв. национално съфинансиране.

 

Срок за изпълнение: 17 месеца.

 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.