Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ (приключил)

 

Проектът „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/11.10.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

 

Общата цел на проекта е изграждане на Национален портал за пространствени данни, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

 

Обща стойност на проекта: 1 361 386,00 лв., от които 1 157 178,10 лв. европейско и 204 207,90 лв. национално съфинансиране.

 

Срок за изпълнение: 27 месеца. 


Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.