Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ (приключил)

 

Проектът „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/23.08.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.002.

 

Общата цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на:


• информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управление и ИКТ;
• публичен регистър на проектите и дейностите в областта на е-управление;
• портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление, в съответствие с принципите на Стратегията за развитие на електронното управление и новите нормативни изисквания по отношение на първичните регистри.

 

Обща стойност на проекта: 722 557,00 лв., от които 614 173,45 лв. европейско и 108 383,55 лв. национално съфинансиране.

 

Срок за изпълнение: 18 месеца. 


Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.