Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ (приключил)

 

Проектът „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление”, се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-1.001-0001-C01/19.01.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.001

 

Главната цел на проекта е извършване на инвентаризация и анализ (одит) на информационните и комуникационните ресурси на централните, областните и общинските администрации за структуриране на информация и данни в подкрепа на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

 

Общата стойност на проекта е 2 425 140.00 лв, от които 2 061 369.00 лв. европейско и 363 771.00 лв. национално съфинансиране.

 

Срок за изпълнение: 29 месеца

 

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.