Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ (приключил)

 

Проектът „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за хоризонтални дейности“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-4.005-0015-С01/30.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.005.


Основната цел на проектното предложение е оптимизация на процесите по развитие на електронното управление чрез осигуряването на възможност за придобиване на нови знания и обогатяване на уменията на служители на ДАЕУ, участващи в управлението на средства от ЕСИФ, осигуряване на консултантски услуги за независима оценка на стратегически документи и спомагателни дейности, във връзка с изпълнение на основни функции на служителите.


Обща стойност на проекта: 166 212 лв., от които 141 280.2 лв. от Европейския социален фонд и 24 931.8 лв. национално съфинансиране.


Срок на изпълнение: 18 месеца


Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.