Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25R2
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA25N0
„Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения“ (приключил)

 

Проектът „Техническа помощ за ДАЕУ за изпълнение на функции по управление на средства от ЕСИФ чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения“ се изпълнява съгласно административен договор № BG05SFOP001-4.005-0014-С01/30.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.005.


Целта на проекта е да подпомогне ДАЕУ ефективно да управлява средства от ЕСИФ и да повиши административния си капацитет чрез подкрепа за възстановяване на разходи за възнаграждения и дължимите от работодателя осигурителни вноски.


Обща стойност на проекта: 5 049 500 лв., от които 4 292 075 лв. от Европейския социален фонд и 757 425 лв. национално съфинансиране.


Срок на изпълнение: 24 месеца


Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и следва единните стандарти за изпълнение на дейности за информация и комуникация в Единния наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.