Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7ED6
Z7_PPGAHG8001G890Q3B77LLG9I24

Регистър на проектите - Държавна агенция "Електронно управление"

Съгласно чл. 7д, ал. 1 от Закона за електронното управление, Председателят на агенцията създава и поддържа публичен електронен регистър на проектите в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии на административните органи, който съдържа информация за:


1. утвърдени и отхвърлени проектни предложения и откази за утвърждаване, издадени от агенцията;


2. общите и специфичните цели на утвърдените проекти, очакваните резултати и измерими индикатори за резултат;


3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;


4. техническите спецификации за обществени поръчки по чл. 58а;


5. изпълнението на проектите и постигнатите резултати, включително финансов ефект и оценка на качеството на изпълнение.

 

към Регистъра на проектите