Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7U14
Z7_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0MM6
Проекти за електронно управление и ИКТ

Съгласно чл. 7в, т.10 от Закона за електронно управление, Държавна агенция "Електронно управление":

 

1. Подпомага разработването и утвърждава проектни предложения,

 

2. Координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление, информационни и комуникационни технологии в администрациите, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;

 

В тази връзка по-долу са публикувани следните списъци:

Търсене ...