Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7UB3
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642G42

Технически спецификации - Държавна агенция "Електронно управление"

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.06.2020 г.
 
Административен орган: Министерски съвет на Република България
 
Възложител: Министерски съвет на Република България
 
Предмет на обществената поръчка: Изграждане на Централизирана електронна информационна система "Национален концесионен регистър"
 
Дата на обявяване на процедурата: 19.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00270-2020-0006
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3930/ 18.03.2020 г., ДАЕУ-4373/ 26.03.2020 г. и ДАЕУ-5645/ 10.04.2020 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.06.2020 г.
 
Административен орган: Народно събрание на Република България 
 
Възложител: Народно събрание на Република България
 
Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание”
 
Дата на обявяване на процедурата: 12.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00728-2020-0021
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3899/ 17.03.2020 г. и ДАЕУ-12072/ 27.05.2020 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.06.2020 г.
 
Административен орган: Комисия за регулиране на съобщенията
 
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията
 
Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги”
 
Дата на обявяване на процедурата: 09.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00610-2020-0006
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-11789/ 19.05.2020 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.06.2020 г.
 
Административен орган: Комисия за регулиране на съобщенията
 
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията
 
Предмет на обществената поръчка: „Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на електронното управление”
 
Дата на обявяване на процедурата: 09.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00610-2020-0008
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-10351/ 04.05.2020 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.06.2020 г.
 
Административен орган: Комисия за регулиране на съобщенията
 
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията
 
Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет”
 
Дата на обявяване на процедурата: 09.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00610-2020-0007
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6156/ 16.04.2020 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.06.2020 г.
 
Административен орган: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
 
Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
 
Предмет на обществената поръчка: „Разработване, внедряване и поддръжка на програмна система за управление на учебните процеси във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“
 
Дата на обявяване на процедурата: 04.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00909-2020-0011
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-11795/ 19.05.2020 г. 
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.06.2020 г.
 
Административен орган: Национален осигурителен институт
 
Възложител: Национален осигурителен институт
 
Предмет на обществената поръчка: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и реализиращи Електронното осигурително досие”
 
Дата на обявяване на процедурата: 03.06.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00145-2020-0040
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-14118/ 10.10.2019 г. и ДАЕУ-14628/ 23.10.2019 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.04.2020 г.
 
Административен орган: Министерство на околната среда и водите
 
Възложител: Министерство на околната среда и водите
 
Предмет на обществената поръчка: „Разработване и въвеждане в експлоатация на Информационна система за управление на риска от наводнения (ИСУРН)“
 
Дата на обявяване на процедурата: 28.04.2020 г.
 
Номер на поръчката: 00258-2020-0010
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9894/ 29.07.2019 г. и ДАЕУ-10780/ 08.08.2019 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 20.03.2020 г.
 
Административен орган: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник 
 
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник 
 
Предмет на обществената поръчка: „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система (ГИС)“
 
Дата на обявяване на процедурата: 16.03.2020 г.
 
Номер на поръчката: 01021-2020-0003
 
Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-15494/ 06.11.2019 г., ДАЕУ-16251/ 25.11.2019 г. и ДАЕУ-16506/ 29.11.2019 г.
 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.12.2019 г.

 

Административен орган: Министерство на образованието и науката /МОН/ 

 

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/ 

 

Предмет на обществената поръчка: „Поддържане и администриране на данни в софтуерна платформа за управление и отчитане на дейности по проект  „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

 

Дата на обявяване на процедурата: 09.12.2019 г.

 

Номер на поръчката: 00165-2019-0021

 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-12568/ 18.09.2019 г.

 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.12.2019 г.

 

Административен орган: Дирекция "Национален парк Рила" - Благоевград

 

Възложител: Дирекция "Национален парк Рила" - Благоевград 

 

Предмет на обществената поръчка: Разработване и внедряване в експлоатация на “Специализирано интернет и мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените територии по трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”

 

Дата на обявяване на процедурата: 03.12.2019 г.

 

Номер на поръчката: 9095022

 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-12341/ 11.12.2018 г.

 

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.12.2019 г.

 

Административен орган: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

 

Възложител: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ 

 

Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на Web базирана информационна система, включваща създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“

 

Дата на обявяване на процедурата: 26.11.2019 г.

 

Номер на поръчката: 00808-2019-0012

 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9258/ 17.10.2018 г. и ДАЕУ-11038/ 21.11.2018 г. 

 

Техническа спецификация

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 20.11.2019 г.


Административен орган: Министерски съвет на Република България


Възложител: Министерски съвет на Република България


Предмет на обществената поръчка: Изграждане на централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“
Дата на обявяване на процедурата: 30.10.2019 г.


Номер на поръчката: 00270-2019-0026


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-11199/ 20.08.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 07.11.2019 г.


Административен орган: Агенция за хората с увреждания


Възложител: Агенция за хората с увреждания


Предмет на обществената поръчка: „Изработване на метод за развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания“


Дата на обявяване на процедурата: 01.11.2019 г.


Номер на поръчката: 02753-2019-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-12372/ 12.09.2019 г. и ДАЕУ-12691/ 24.09.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 07.11.2019 г.


Административен орган: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен


Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Сливен


Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на GIS система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора“


Дата на обявяване на процедурата: 14.10.2019 г.


Номер на поръчката: 01075-2019-0012


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-11372/ 26.08.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.10.2019 г.


Административен орган: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на система за издаване на сертификати за видове по Регламент 338/97 относно защитата на видове от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях“


Дата на обявяване на процедурата: 25.10.2019 г.


Номер на поръчката: 00258-2019-0034


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7354/ 05.09.2018 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.10.2019 г.


Административен орган: Агенция "Митници"


Възложител: Агенция "Митници"


Предмет на обществената поръчка: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ за митнически процеси, свързани с разширяване на склада от данни (Data Warehouse) по отношение на справочно-аналитичните изисквания на целева област „Развитие на митническата информационна система–БИМИС 2020“ и по-конкретно, по отношение на МИСВ, МЗ , МИСТ и МИСИ (етап 2.2. от Концепцията за развитие на справочно-аналитична платформа на АМ)“


Дата на обявяване на процедурата: 09.09.2019 г.


Номер на поръчката: 00334-2019-0032


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7408/ 11.06.2019 г., ДАЕУ-7925/ 27.06.2019 г., ДАЕУ-8640/ 05.07.2019 г. и ДАЕУ-9310/ 19.07.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.10.2019 г.


Административен орган: Агенция "Митници"


Възложител: Агенция "Митници"


Предмет на обществената поръчка: „Развитие и въвеждане ИА на АМ по отношение на модул „АР“, модул „ОРИ“, модул АНП, модул „ДПС“ и модул „РЕЗМА, авт. събиране на задълженията и интерфейси към RegiX“


Дата на обявяване на процедурата: 30.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00334-2019-0030


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7408/ 11.06.2019 г., ДАЕУ-7925/ 27.06.2019 г., ДАЕУ-8640/ 05.07.2019 г. и ДАЕУ-9310/ 19.07.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.10.2019 г.


Административен орган: Агенция "Митници"


Възложител: Агенция "Митници"


Предмет на обществената поръчка: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Модул ICS 2 - RELEASE 1 (postal and express consignments) и по отношение на Универсалния CCN 1/2 шлюз за интеграция на националния домейн на Транс-европейските системи на Агенция „Митници“ с общия домейн“


Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00334-2019-0029


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7408/ 11.06.2019 г., ДАЕУ-7925/ 27.06.2019 г., ДАЕУ-8640/ 05.07.2019 г. и ДАЕУ-9310/ 19.07.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.10.2019 г.


Административен орган: Агенция "Митници"


Възложител: Агенция "Митници"


Предмет на обществената поръчка: „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ по отношение на Системата за директен достъп на търговците до европейските ИС - UUM&DS, Release 2“


Дата на обявяване на процедурата: 16.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00334-2019-0027


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7408/ 11.06.2019 г., ДАЕУ-7925/ 27.06.2019 г., ДАЕУ-8640/ 05.07.2019 г. и ДАЕУ-9310/ 19.07.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.10.2019 г.


Административен орган: Министерство на образованието и науката /МОН/


Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/


Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за разработване, внедряване и поддържане на Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)“


Дата на обявяване на процедурата: 08.10.2019 г.


Номер на поръчката: 00165-2019-0016


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9380/ 19.07.2019 г.


Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.09.2019 г.

 

Административен орган: Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра

 

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Силистра

 

Предмет на обществената поръчка: „Проектиране и изграждане на географска информационна система“

 

Дата на обявяване на процедурата: 13.09.2019 г.

 

Номер на поръчката: 00513-2019-0005

 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2288/ 15.02.2019 г. и ДАЕУ-7642/ 19.06.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.08.2019 г.


Административен орган: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/


Възложител: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/


Предмет на обществената поръчка: „Софтуер БУЛРИС, фаза 1 (ERI, NTS,NRDMS,VTT)” по две обособени позиции


Дата на обявяване на процедурата: 29.08.2019 г.


Номер на поръчката: 01158-2019-0033


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7093/ 04.06.2019 г. и ДАЕУ-7788/ 24.06.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.08.2019 г.


Административен орган: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/


Възложител: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/


Предмет на обществената поръчка: "Актуализация на система за планиране на маневрите в пристанищата"


Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2019 г.


Номер на поръчката: 01158-2019-0030


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6371/ 17.05.2019 г. и ДАЕУ-7088/ 04.06.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.08.2019 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция "Морска администрация"


Възложител: Изпълнителна агенция "Морска администрация"


Предмет на обществената поръчка: Надграждане функционалностите на ЕЦИС на ИА "Морска администрация" в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Интеграция към външни системи", Обособена позиция № 2 "Надграждане на ЕЦИС"


Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00021-2019-0004


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9555/ 25.10.2018 г. и ДАЕУ-10397/ 07.11.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 30.08.2019 г.


Административен орган: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Предмет на обществената поръчка: „Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“


Дата на обявяване на процедурата: 26.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00258-2019-0030


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0973/ 14.02.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.08.2019 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/


Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на Националната Информационна Система за Отпадъци ( НИСО )“


Дата на обявяване на процедурата: 20.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00740-2019-0020


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-8021/ 28.06.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.08.2019 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/


Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/


Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на автоматизирана електронна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал“


Дата на обявяване на процедурата: 08.08.2019 г.


Номер на поръчката: 00740-2019-0017


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7707/ 20.06.2019 г., ДАЕУ-7892/ 26.06.2019 г. и ДАЕУ-7951/ 27.06.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.07.2019 г.


Административен орган: Министерски съвет на Република България


Възложител: Министерски съвет на Република България


Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за управление на националните инвестиции (СУНИ)


Дата на обявяване на процедурата: 11.07.2019 г.


Номер на поръчката: 00270-2019-0013


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-8793/ 05.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.07.2019 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Предмет на обществената поръчка: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“


Дата на обявяване на процедурата: 09.07.2019 г.


Номер на поръчката: 00516-2019-0003


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5891/ 23.11.2017 г., ДАЕУ-5990/ 27.11.2017 г., ДАЕУ-6676/ 21.12.2017 г. и ДАЕУ-0209/ 11.01.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.07.2019 г.


Административен орган: Министерство на икономиката


Възложител: Министерство на икономиката


Предмет на обществената поръчка: „Разработване на електронен регистър по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“


Дата на обявяване на процедурата: 09.07.2019 г.


Номер на поръчката: 9090063


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4930/ 09.04.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 17.06.2019 г.


Административен орган: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/


Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/


Предмет на обществената поръчка:  „Проектиране и внедряване на Системама за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително Системама за монитор и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”


Дата на обявяване на процедурата: 04.06.2019 г.


Номер на поръчката: 00233-2019-0053


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3532/ 23.05.2018 г. и ДАЕУ-4142/ 11.06.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 06.06.2019 г.


Административен орган: Министерство на правосъдието /МП/


Възложител: Министерство на правосъдието /МП/


Предмет на обществената поръчка: „Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“


Дата на обявяване на процедурата: 28.05.2019 г.


Номер на поръчката: 00106-2019-0008


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1925/ 06.02.2019 г. и ДАЕУ-3469/ 08.03.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 04.06.2019 г.


Административен орган: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР


Възложител: Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР


Предмет на обществената поръчка: Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него


Дата на обявяване на процедурата: 13.05.2019 г.


Номер на поръчката: 02443-2019-0021


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9322/ 18.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 14.05.2019 г.


Административен орган: Патентно ведомство на Република България /РБ/


Възложител: Патентно ведомство на Република България /РБ/


Предмет на обществената поръчка: „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“  – Софтуерен пакет 2, Фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“.


Дата на обявяване на процедурата: 09.05.2019 г.


Номер на поръчката: 00738-2019-0004


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4999/ 10.04.2019 г.

 

Техническo заданиe

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.05.2019 г.


Административен орган: Национален център за информация и документация


Възложител: Национален център за информация и документация


Предмет на обществената поръчка: Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация и надграждане на Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове с 2 обособени позиции.


Дата на обявяване на процедурата: 30.04.2019 г.


Номер на поръчката: 00345-2019-0002


Дата на представяне на техническите задания и входящи номера в ДАЕУ: ДАЕУ-5257/ 17.04.2019 г. и ДАЕУ-4758/ 05.04.2019 г.

 

Техническо задание

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 23.04.2019 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на системата за електронна автентикация (еАвт) и на свързаните с нея компоненти от средата на електронното управление за унифициране на интеграцията със средствата за електронна идентификация и информационните системи на електронното управление и за гарантиране на нейната работоспособност “


Дата на обявяване на процедурата: 03.04.2019 г.


Номер на поръчката: 05397-2019-0007


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: 12663/ 18.12.2018 г.

 

Техническo заданиe

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 23.04.2019 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: „Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“


Дата на обявяване на процедурата: 19.03.2019 г.


Номер на поръчката: 05397-2019-0006


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 2378/ 27.12.2018 г.

 

Техническo заданиe

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 23.04.2019 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата (RegiX) с нови функционалности“


Дата на обявяване на процедурата: 06.02.2019 г.


Номер на поръчката: 05397-2019-0003

 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 2085/ 01.11.2018 г.

 

Техническo заданиe

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.04.2019 г.


Административен орган: Министерство на труда и социалната политика


Възложител: Министерство на труда и социалната политика


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на съществуващия модул – национална база данни на социалните предприятия и създаване на Регистър на социалните предприятия“


Дата на обявяване на процедурата: 18.04.2019 г.


Номер на поръчката: 9087612


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3528/ 11.03.2019 г. и ДАЕУ-3731/ 18.03.2019 г. ДАЕУ-6458/ 14.08.2018 г. и ДАЕУ-8357/ 01.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.03.2019 г.


Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за разработване и въвеждане/внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на НЗИС"


Дата на обявяване на процедурата: 13.12.2018 г.


Номер на поръчката: 00080-2018-0027


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-8957/ 10.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 01.03.2019 г.


Административен орган: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол/АПСПК/


Възложител: Агенция за приватизация и следприватизационен контрол/АПСПК/


Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти“


Дата на обявяване на процедурата: 26.02.2019 г.


Номер на поръчката: 9086069


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-12581/ 17.12.2018 г. и ДАЕУ-1344/ 30.01.2019 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 26.02.2019 г.


Административен орган: Национален център за информация и документация


Възложител: Национален център за информация и документация


Предмет на обществената поръчка: Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции.


Дата на обявяване на процедурата: 12.02.2019 г.


Номер на поръчката: 00345-2019-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-12734/ 20.12.2018 г.

 

Техническо задание

 

Техническо задание

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.01.2019 г.


Административен орган: Агенция по заетостта


Възложител: Агенция по заетостта


Предмет на обществената поръчка: “Mодернизиране на българската електронна страница eures.bg по проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”


Дата на обявяване на процедурата: 11.01.2019 г.


Номер на поръчката: 00311-2019-0003


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-8827/ 08.10.2018 г. и ДАЕУ-11052/ 21.11.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2019 г.


Административен орган: Национална агенция за приходите /НАП/


Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/


Предмет на обществената поръчка: Развитие и поддръжка на информационна система „Вътрешни регламенти“


Дата на обявяване на процедурата: 04.12.2018 г.


Номер на поръчката: 00530-2018-0116


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0854/ 08.02.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2019 г.


Административен орган: Агенция по заетостта


Възложител: Агенция по заетостта


Предмет на обществената поръчка: „Електронна библиотека – изграждане и поддържане”


Дата на обявяване на процедурата: 20.12.2018 г.


Номер на поръчката: 00311-2018-0041


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3439/ 18.05.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2019 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция "Морска администрация"


Възложител: Изпълнителна агенция "Морска администрация"


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“


Дата на обявяване на процедурата: 21.12.2018 г.


Номер на поръчката: 00021-2018-0004


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9555/ 25.10.2018 г. и ДАЕУ-10397/ 07.11.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2019 г.


Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на 2 (две) дейности, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2"


Дата на обявяване на процедурата: 19.12.2018 г.


Номер на поръчката: 00080-2018-0030


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5357/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5362/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5916/ 01.08.2018 г. и ДАЕУ-5917/ 01.08.2018 г.

 

Технически задания

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2019 г.


Административен орган: Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/


Възложител: Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/


Предмет на обществената поръчка: Надграждане на Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, и осигуряване на необходимите функционалности за отразяване на резултатите от извършените проверки, за установяване на степента на спазване на Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ), по отношение на ЗИУ 6, 7 и 8 – Регистрация и идентификация на прасета, едър рогат добитък, овце и кози и проверките по секторното законодателство за идентификация и регистрация на животните


Дата на обявяване на процедурата: 20.12.2018 г.


Номер на поръчката: 02378-2018-0010


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-12253/ 07.12.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.12.2018 г.


Административен орган: Министерство на земеделието, храните и горите


Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите


Предмет на обществената поръчка: „Разработване на Интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни за изпълнение функциите на МЗХГ“


Дата на обявяване на процедурата: 03.12.2018 г.


Номер на поръчката: 00696-2018-0032


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4534/ 25.06.2018 г., ДАЕУ-6655/ 21.08.2018 г. и ДАЕУ-9398/ 19.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.12.2018 г.


Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Предмет на обществената поръчка: „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза”


Дата на сключване на договор: 05.12.2018 г.


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-9292/ 18.10.2018 г. и ДАЕУ-9730/ 30.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.12.2018 г.


Административен орган: Комисия за финансов надзор


Възложител: Комисия за финансов надзор


Предмет на обществената поръчка: „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на единна информационна система (ЕИС) за обработка на входяща, изходяща и вътрешна информация в Комисията за финансов надзор”


Дата на обявяване на процедурата: 13.11.2018 г.


Номер на поръчката: 00061-2018-0005


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6358/ 09.08.2018 г. и ДАЕУ-8897/ 08.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.12.2018 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция по околна среда


Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда


Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) и създаване на публичен регистър на СГИ“


Дата на обявяване на процедурата: 16.11.2018 г.


Номер на поръчката: 00740-2018-0017


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6984/ 31.08.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 20.11.2018 г.


Административен орган: Министерство на труда и социалната политика


Възложител: Министерство на труда и социалната политика


Предмет на обществената поръчка: „Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“


Дата на обявяване на процедурата: 08.11.2018 г.


Номер на поръчката: 00422-2018-0025


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6458/ 14.08.2018 г. и ДАЕУ-8357/ 01.10.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.11.2018 г.


Административен орган: Национална агенция за приходите /НАП/


Възложител: Национална агенция за приходите /НАП/


Предмет на обществената поръчка: Изграждане на онлайн-система за кариерно развитие и кариерно консултиране на служителите в НАП


Дата на обявяване на процедурата: 24.10.2018 г.


Номер на поръчката: 00530-2018-0107


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5872/ 22.11.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 22.10.2018 г.


Административен орган: Министерство на финансите


Възложител: Министерство на финансите


Предмет на обществената поръчка: „Разработка и внедряване на уеб базирана Система за мониторинг, анализ, регистрация и търговия на ДЦК (СМАРТ)“


Дата на обявяване на процедурата: 17.10.2018 г.


Номер на поръчката: 9082002


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-7298/ 05.09.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 22.10.2018 г.


Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2"


Дата на обявяване на процедурата: 12.10.2018 г.


Номер на поръчката: 00080-2018-0021


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5359/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5360/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5361/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5916/ 01.08.2018 г. и ДАЕУ-5917/ 01.08.2018 г.

 

Технически задания

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.10.2018 г.


Административен орган: Национална агенция за приходите


Възложител: Национална агенция за приходите 


Предмет на обществената поръчка: Абонаментна поддръжка и развитие на информационна система „Интрастат”


Дата на обявяване на процедурата: 13.09.2018 г.


Номер на поръчката: 00530-2018-0088


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4208/ 11.06.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2018 г.


Административен орган: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти


Възложител: Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“


Дата на обявяване на процедурата: 18.09.2018 г.


Номер на поръчката: 04870-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5325/ 13.07.2018 г. и ДАЕУ-5973/ 01.08.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.10.2018 г.


Административен орган: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/


Възложител: Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/


Предмет на обществената поръчка: Интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработване на нови функционалности и надграждане на съществуващи, вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“).


Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2018 г.


Номер на поръчката: 00960-2018-0006


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1465/ 06.03.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.09.2018 г.


Административен орган: Патентно ведомство на Република България


Възложител: Патентно ведомство на Република България


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство и обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.“
Обособена позиция № 2 - „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“


Дата на обявяване на процедурата: 10.08.2018 г.


Номер на поръчката: 00738-2018-0011


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3496/ 22.05.2018 г., ДАЕУ-3801/ 01.06.2018 г., ДАЕУ-4471/ 21.06.2018 г. и ДАЕУ-4660/ 28.06.2018 г.


Техническо задание 

 

Техническо задание

 


Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.08.2018 г.


Административен орган: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/


Предмет на обществената поръчка: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на НЗИС – етап 1 и етап 2"


Дата на обявяване на процедурата: 24.08.2018 г.


Номер на поръчката: 00080-2018-0018


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5357/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5359/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5360/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5361/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5362/ 16.07.2018 г., ДАЕУ-5916/ 01.08.2018 г. и ДАЕУ-5917/ 01.08.2018 г.

 

Технически задания

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.08.2018 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Предмет на обществената поръчка: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“


Дата на обявяване на процедурата: 09.08.2018 г.


Номер на поръчката: 00516-2018-0004


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0209/ 11.01.2017 г., ДАЕУ-5891/ 23.11.2017 г.,

ДАЕУ-5990/ 27.11.2017 г. и ДАЕУ-6676/ 21.12.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.08.2018 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: „Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на Електронни административни услуги (ЕАУ) и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление“


Дата на обявяване на процедурата: 01.08.2018 г.


Номер на поръчката: 9079155


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 1656/ 27.07.2018 г.

 

Техническo заданиe

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 19.07.2018 г.


Административен орган: Областен управител Велико Търново


Възложител: Областен управител Велико Търново


Предмет на обществената поръчка: „Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност”

 

Покана за „Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност”


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3213/ 10.05.2018 г. и ДАЕУ-3438/ 18.05.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.07.2018 г.


Административен орган: Министерство на правосъдието /МП/

 

Възложител: Министерство на правосъдието /МП/


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на АИС, на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, с цел преминаване само към електронен документооборот и предоставяне на възможности на гражданите, бизнеса и външни структури за заявяване и предоставяне на електронни административни услуги и обмен на електронни документи“


Дата на обявяване на процедурата: 04.05.2018 г.


Номер на поръчката: 00106-2018-0023


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1792/ 16.03.2018 г. и ДАЕУ-2050/ 27.03.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 05.07.2018 г.


Административен орган: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Предмет на обществената поръчка: „Разработване и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“


Дата на обявяване на процедурата: 29.06.2018 г.


Номер на поръчката: 00258-2018-0017


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0973/ 14.02.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.06.2018 г.


Административен орган: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/


Предмет на обществената поръчка: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“


Дата на обявяване на процедурата: 26.06.2018 г.


Номер на поръчката: 00258-2018-0016


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3142/ 08.05.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 25.06.2018 г.


Административен орган: Министерство на земеделието, храните и горите


Възложител: Министерство на земеделието, храните и горите


Предмет на обществената поръчка: „Изграждане на ИС с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ“


Дата на обявяване на процедурата: 08.06.2018 г.


Номер на поръчката: 00696-2018-0008


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2904/ 30.04.2018 г. и ДАЕУ-3208/ 10.05.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 06.06.2018 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Предмет на обществената поръчка: „Разработване и прилагане на електронна система за обучение и контрол на знанията и вътрешни практики за наблюдение и контрол върху използването на нововъведената система за обучение и резултатите от нея и предприемане на действия за подобряване ефективността на системата за обучение в ИА ГИТ“


Дата на обявяване на процедурата: 21.05.2018 г.


Номер на поръчката: 00516-2018-0002


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4670/ 05.10.2017 г.

 

Техническо задание

 


Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 04.06.2018 г.


Административен орган: Агенция по заетостта


Възложител: Агенция по заетостта


Предмет на обществената поръчка: Разработване на специализиран софтуер за автоматизиране на процесите по регистрация и издаване на разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци, граждани на трети държави в Република България


Дата на обявяване на процедурата: 30.05.2018 г.


Номер на поръчката: 00311-2018-0018


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6065/ 29.11.2017 г. и ДАЕУ-6480/ 14.12.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.05.2018 г.


Административен орган: Асоциация на индустриалния капитал в България


Възложител: Асоциация на индустриалния капитал в България


Предмет на обществената поръчка: Изграждане на електронна платформа за изчисляване на Рейтинга на привлекателността на професиите“, по проект BG05M9OP001-1.011 - 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори”


Дата на обявяване на процедурата: 24.04.2018 г.


Номер на поръчката: 05565-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1295/ 26.02.2018 г., ДАЕУ-1891/ 21.03.2018 г. и ДАЕУ-2190/ 03.04.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 14.05.2018 г.


Административен орган: Община Стражица


Възложител: Община Стражица


Предмет на обществената поръчка: „Разработка, доставка и инсталиране на софтуерен продукт "Прилагане на платформа за сътрудничество", по две обособени позиции


Дата на обявяване на процедурата: 11.05.2018 г.


Номер на поръчката: 00078-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1841/ 19.03.2018 г., ДАЕУ-1868/ 20.03.2018 г., ДАЕУ-2459/ 12.04.2018 г. и ДАЕУ-2763/ 23.04.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.05.2018 г.


Административен орган: Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерство на образованието и науката (ЗОУФООС на МОН)


Възложител: Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерство на образованието и науката (ЗОУФООС на МОН)


Предмет на обществената поръчка: „Разработка на информационна система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование”


Дата на обявяване на процедурата: 04.05.2018 г.


Номер на поръчката: 05654-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1848/ 20.03.2018 г., ДАЕУ-2039/ 27.03.2018 г., ДАЕУ-2250/ 04.04.2018 г. и ДАЕУ-2481/ 12.04.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.05.2018 г.


Административен орган: Национален център за информация и документация


Възложител: Национален център за информация и документация


Предмет на обществената поръчка: „Създаване на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове”


Дата на обявяване на процедурата: 04.05.2018 г.


Номер на поръчката: 00345-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2630/ 18.04.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 24.04.2018 г.


Административен орган: Агенция по заетостта


Възложител: Агенция по заетостта


Предмет на обществената поръчка: „Разработване на е-Трудова борса - Изработване на Публичен панел, Администрация–онлайн и Администрация–офлайн”


Дата на обявяване на процедурата: 20.04.2018 г.


Номер на поръчката: 00311-2018-0013


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0313/ 17.01.2018 г. и ДАЕУ-0883/ 09.02.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.04.2018 г.


Административен орган: Патентно ведомство на Република България


Възложител: Патентно ведомство на Република България


Предмет на обществената поръчка: Софтуерна разработка по технологично надграждане, адаптиране и внедряване на проект “Съществени подобрения по фронт офиса“ в рамките на сътрудничеството между Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България


Дата на обявяване на процедурата: 08.03.2018 г.


Номер на поръчката: 00738-2018-0004


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5405/ 06.11.2017 г. и ДАЕУ-6078/ 30.11.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 05.04.2018 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/


Предмет на обществената поръчка: Изготвяне на механизъм за оценка на действителното командироване с оглед предотвратяване на нарушенията и заобикаляна на закона, съгласно изискванията на чл. 4 от Директива 2014/67/ЕС


Дата на обявяване на процедурата: 02.04.2018 г.


Номер на поръчката: 00516-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-0258/ 15.01.2018 г. и ДАЕУ-0538/ 23.01.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 19.03.2018 г.


Административен орган: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование


Възложител: Център за оценяване в предучилищното и училищното образование


Предмет на обществената поръчка: „Предоставяне на услуги по поддръжка и работоспособност на специализирана система за „Национално външно оценяване“ (HBO) IV клас“


Дата на обявяване на процедурата: 16.03.2018 г.


Индивидуален номер на процедурата: 9073953


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1170/ 21.02.2018 г., ДАЕУ-1582/ 09.03.2018 г. и ДАЕУ-1602/ 09.03.2018 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.03.2018 г.


Административен орган: Комисия за регулиране на съобщенията


Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията


Предмет на обществената поръчка: Разработване, внедряване, гаранция и поддръжка на информационна система на КРС за on-line попълване и приемане на въпросници за отчет на дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и на операторите на пощенски услуги


Дата на обявяване на процедурата: 06.03.2018 г.


Номер на поръчката: 00610-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5598/ 10.11.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 06.03.2018 г.


Административен орган: Министерство на образованието и науката


Възложител: Министерство на образованието и науката


Предмет на обществената поръчка: „Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България”


Дата на обявяване на процедурата: 01.03.2018 г.


Номер на поръчката: 00165-2018-0003


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-6003/ 29.11.2017 г. и ДАЕУ-6357/ 12.12.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.02.2018 г.


Административен орган: Комисия за защита на личните данни


Възложител: Комисия за защита на личните данни


Предмет на обществената поръчка: Внедряване на Система за управление на обучението за целите на Комисия за защита на личните данни (СУО за КЗЛД)


Дата на обявяване на процедурата: 13.02.2018 г.


Номер на поръчката: 01039-2018-0002


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ–3737/ 18.08.2017 г. и ДАЕУ-5087/ 23.10.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 09.02.2018 г.


Административен орган: Агенция за социално подпомагане


Възложител: Агенция за социално подпомагане


Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на АСП в рамките на споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с агенцията към Европейската комисия INEA за изпълнение на проект: „Осигуряване на обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС


Дата на обявяване на процедурата: 14.12.2017 г.


Номер на поръчката: 00496-2017-0080


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3781/ 22.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.01.2018 г.


Административен орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството


Предмет на обществената поръчка: „Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и на Информационна система на водностопанските системи и съоръжения, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Проектиране, разработване и внедряване на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите“ Обособена позиция № 2 – „Проектиране, разработване и внедряване на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения“.


Дата на обявяване на процедурата: 26.01.2018 г.


Номер на поръчката: 00028-2018-0002


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4637/ 04.10.2017 г.

 

Техническо задание

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.01.2018 г.


Административен орган: Министерство на правосъдието


Възложител: Министерство на правосъдието


Предмет на обществената поръчка: Разработка на английска версия на сайта на Министерство на правосъдието


Дата на сключване на договор: 25.01.2018 г.


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5562/ 10.11.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 10.01.2018 г.


Административен орган: Министерство на културата


Възложител: Министерство на културата


Предмет на обществената поръчка: Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.


Дата на обявяване на процедурата: 02.01.2018 г.


Номер на поръчката: 00647-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5676/ 15.11.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 04.01.2018 г.


Административен орган: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Предмет на обществената поръчка: Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“


Дата на обявяване на процедурата: 02.01.2018 г.


Номер на поръчката: 00042-2018-0001


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-5027/ 20.10.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 02.01.2018 г.


Административен орган: Национален осигурителен институт


Възложител: Национален осигурителен институт


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и усъвършенстване на системата на НОИ за съхранение и обмен на електронни документи (СЕД) с държавите-членки на ЕС (EESSI) и изграждане на система за вътрешна координация с АСП, НЗОК и НАП“ в рамките на проект: „Осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС“ за изпълнение на споразумение с агенцията към Европейската комисия INEA - № INEA/CEF/ICT/A2016/117156


Дата на обявяване на процедурата: 29.12.2017 г.


Номер на поръчката: 00145-2017-0260


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2875/ 06.07.2017 г., ДАЕУ-3074/ 18.07.2017 г., ДАЕУ-3584/ 11.08.2017 г. и ДАЕУ-3738/ 18.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.12.2017 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: „Разработване, тестване и внедряване на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“ и „Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“ и „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“


Дата на обявяване на процедурата: 20.12.2017 г.


Номер на поръчката: 05397-2017-0014


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: № 1454/ 26.10.2017 г.

 

Техническо задание

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 29.12.2017 г.


Административен орган: Национална здравноосигурителна каса


Възложител: Национална здравноосигурителна каса


Предмет на обществената поръчка: Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК в рамките на споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия за изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС“


Дата на обявяване на процедурата: 21.12.2017 г.


Номер на поръчката: 00207-2017-0156


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2965/ 11.07.2017 г., ДАЕУ-3522/ 09.08.2017 г. и ДАЕУ-3735/ 18.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 18.12.2017 г.


Административен орган: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"


Възложител: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"


Предмет на обществената поръчка: Изграждане на единен официален национален уебсайт /информационен портал/, регистър на командированите лица и механизъм за оценяване на рисковия потенциал на командироващите предприятия от други държави в България
по проект BG05М9ОР001-3.009 „Контрол на командированите лица“


Дата на обявяване на процедурата: 05.12.2017 г.


Номер на поръчката: 00516-2017-0009


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4041/ 05.09.2017 г. и ДАЕУ-4679/ 05.10.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.11.2017 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление


Дата на обявяване на процедурата: 24.11.2017 г.


Номер на поръчката: 05397-2017-0013

 

Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: Рег. № 0869/05.07.2017 г., № 0969/ 24.07.2017 г. , № 1163/ 23.08.2017 г. и № 1545/ 10.11.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 28.11.2017 г.


Административен орган: Институт по публична администрация


Възложител: Институт по публична администрация


Предмет на обществената поръчка: Предоставяне на консултантски услуги за разработване и внедряване на интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)


Дата на обявяване на процедурата: 24.11.2017 г.


Номер на поръчката: 01601-2017-0006


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3654/ 16.08.2017 г., ДАЕУ-3826/ 30.08.2017 г. и ДАЕУ-4229/ 13.09.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.11.2017 г.


Административен орган: Министерството на туризма


Възложител: Министерството на туризма


Предмет на обществената поръчка: Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и Система – Регистър за настаняване

 

Дата на обявяване на процедурата: 10.11.2017 г.


Номер на поръчката: 05024-2017-0022


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2718/ 28.06.2017 г., ДАЕУ-4696/ 05.10.2017 г., ДАЕУ-4825/ 11.10.2017 г. и ДАЕУ-5050/ 23.10.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 16.11.2017 г.


Административен орган: Държавна агенция „Електронно управление"


Възложител: Държавна агенция „Електронно управление"


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност с допълнителни функционалности"


Дата на обявяване на процедурата: 10.11.2017 г.


Номер на поръчката: 05397-2017-0012


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1226/ 08.09.2017 г. и ДАЕУ-1311/ 28.09.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.11.2017 г.


Административен орган: Агенция по вписванията


Възложител: Агенция по вписванията


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги” и „Надграждане на търговския регистър с оглед осигуряване прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към агенция по вписванията, както и осигуряване на интеграцията му с имотния регистър, единната входна точка за подаване на годишни финансови отчети, регистъра на професионално-квалифицираните лица, регистъра за гражданска регистрация, регистъра на българските документи за самоличност и регистъра на пълномощните“


Дата на обявяване на процедурата: 25.10.2017 г.


Номер на поръчката: 00447-2017-0004


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3870/ 28.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 03.11.2017 г.


Административен орган: Министерство на труда и социалната политика


Възложител: Министерство на труда и социалната политика


Предмет на обществената поръчка: „Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence“


Дата на обявяване на процедурата: 19.10.2017 г.


Номер на поръчката: 00422-2017-0017


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3505/ 09.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 31.10.2017 г.


Административен орган: Министерство на правосъдието


Възложител: Министерство на правосъдието


Предмет на обществената поръчка: „Разработка на нова функционалност на съществуващата система „Електронно свидетелство за съдимост“


Дата на обявяване на процедурата: 24.10.2017 г.


Индивидуален номер на процедурата: 9069605


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-4082/ 07.09.2017 г. и ДАЕУ-4252/ 15.09.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 23.10.2017 г.


Административен орган: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018


Възложител: Министерство за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018


Предмет на обществената поръчка: „Изработване, дизайн и техническа поддръжка на интернет сайт и мобилно приложение за нуждите на МБПСЕС 2018; предоставяне на хостинг и стрийминг“


Дата на обявяване на процедурата: 07.09.2017 г.


Индивидуален номер на процедурата: 0002867


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3130/ 21.07.2017 г., ДАЕУ-3356/ 03.08.2017 г. и ДАЕУ-3474/ 07.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 13.10.2017 г.


Административен орган: Национална агенция за професионално образование и обучение


Възложител: Национална агенция за професионално образование и обучение


Предмет на обществената поръчка:„Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО“


Дата на обявяване на процедурата: 15.08.2017 г.


Индивидуален номер на процедурата: 9067308


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2238/ 29.05.2017 г., ДАЕУ-2653/ 23.06.2017 г., ДАЕУ-3075/ 18.07.2017 г. и ДАЕУ-3267/31.7.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.10.2017 г.


Административен орган: Агенция по геодезия, картография и кадастър


Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър


Предмет на обществената поръчка: „Усъвършенстване на работните процеси, предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра"


Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 01055-2017-0019


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3983/ 01.09.2017 г. и ДАЕУ-4169/ 12.09.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.


Административен орган: Община Плевен


Възложител: Община Плевен


Предмет на обществената поръчка: „Внедряване на Система за видеонаблюдение, в т. ч. проектиране, доставка, внедряване, строителство и авторски надзор"


Дата на обявяване на процедурата: 03.10.2017 г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 00226-2017-0058


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-3689/ 17.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 11.10.2017 г.


Административен орган: „Патентно ведомство на Република България”


Възложител: „Патентно ведомство на Република България”


Предмет на обществената поръчка: „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация"


Дата на обявяване на процедурата: 23.08.2017 г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 00738-2017-0003


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2403/ 09.06.2017 г., ДАЕУ-2739/ 29.06.2017 г.,  ДАЕУ-2956/ 11.07.2017 г. и ДАЕУ-3274/ 01.08.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 21.09.2017 г.


Административен орган: ИА „Главна инспекция по труда”


Възложител: ИА „Главна инспекция по труда"


Предмет на обществената поръчка: Разработване и внедряване на система за заявяване и издаване на удостоверения: по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП; по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.; за нарушение на разпоредбите на чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения.


Дата на обявяване на процедурата: 21.09.2017 г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 00516-2017-0007


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2569/ 19.06.2017 г., ДАЕУ-2692/ 27.06.2017 г., ДАЕУ-3241/ 28.07.2017 г., ДАЕУ-3872/ 28.08.2017 г., ДАЕУ-3928/ 30.08.2017 г. и ДАЕУ-3996/ 04.09.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 12.06.2017 г.


Административен орган: Министерски съвет


Възложител: Министерски съвет


Предмет на обществената поръчка: Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.


Дата на обявяване на процедурата: 08.06.2017 г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 00270-2017-0009


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-2159/ 22.05.2017 г. и ДАЕУ-2348/ 06.06.2017 г.

 

Техническо задание

 


 

Дата на публикуване на интернет страницата на ДАЕУ: 25.05.2017 г.


Административен орган: Министерство на вътрешните работи


Възложител: Министерство на вътрешните работи


Предмет на обществената поръчка: Реализиране на национална схема за електронна идентификация


Дата на обявяване на процедурата: 25.05.2017 г.


Уникален номер на поръчката в РОП: 00752-2017-0056 


Дата на представяне на техническото задание и входящ номер в ДАЕУ: ДАЕУ-1818/ 02.05.2017 г.

 

Техническо задание