Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CA5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1K56
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CP0

Достъпност на уеб сайтове и мобилни приложения - Държавна агенция "Електронно управление"

Равният достъп до информация и услуги е право на човека, приложимо за всички, включително за хората с увреждания, използващи интернет.

 

Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор има за цел да повиши цифровото приобщаване въз основа на общи изисквания за достъпност.

 

Организациите от обществения сектор следва да вземат необходимите мерки техните уеб сайтове и мобилни приложения да станат по-достъпни като направят тяхното съдържание пригодно за възприемане, пригодно за използване, разбираемо и устойчиво.

 

Достъпността подкрепя цифровото приобщаване на хората с увреждания, както и на възрастни хора, и е от полза за всички останали.

 

Всяка страна членка редовно наблюдава съответствието с Директива (ЕС) 2016/2102, като използва методика, установена от ЕК.

 

Функциите по наблюдение и прилагане (контрол) на изискванията на директивата се осъществяват от председателя на Държавна агенция „Електронно управление”, който е органът, отговорен за наблюдението и прилагането.

 

Изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 са въведени в националното законодателство в Закона за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 29.11.2019 г.) и в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14.01.2020 г.).

 

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически спецификации.

 

Прилагането на хармонизирания стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), разработен в подкрепа на Директива (EС) 2016/2102, гарантира минималното равнище на достъпност и той е в основата на наблюдението на уебсайтовете и мобилните приложения.