Z6_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2KD3
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2KT6

Наблюдение и прилагане - Държавна агенция "Електронно управление"

Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, имат нормативно задължение да осигурят техните интернет страници и мобилни приложения да отговарят на изискванията за достъпност.

 

За да се установи колко добре се изпълнява това задължение, Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) извършва наблюдение и проверки на извадки от уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

 

Наблюдението и проверките са в съответствие с разработената от ДАЕУ Методологията за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения, която е съобразена с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102.

 

Подбор на извадките

 

Извадките се съобразяват с изискванията за разнородност, географска балансираност, разнообразие от обществени услуги, значимост за заинтересованите страни и др.

 

Размерът на извадка се определя в зависимост от периода на наблюдение, метода за наблюдение и населението на Р България.

 

Първи период за наблюдение

 

• за уебсайтове: от 1 януари 2020 г. до 22 декември 2021 г.

 

• за мобилни приложения: от 23 юни 2021 г. до 22 декември 2021 г.

 

През първия период за наблюдение, Държавна агенция „Електронно управление“ ще извърши наблюдение и проверка на:

 

• 215 сайта по метода на опростеното наблюдение (опростено тестване) - основно чрез автоматизирано тестване

 

• 21 сайта по метода на задълбочено наблюдение (задълбочено тестване)

 

• 13 мобилни приложения по метода на задълбочено наблюдение

 

Опростено наблюдение

 

Проверките по метода на опростеното наблюдение обхващат основни аспекти на достъпността, съответно елементи като:

 

- заглавие на страница;

 

- текстови алтернативи за графични и нетекстови обекти (изображения, диаграми, бутони, контроли във формуляри и др.) („alt текст“);

 

- заглавия в страниците (headings);

 

- контрастно съотношение;

 

- достъп чрез клавиатура и видим фокус;

 

- форми, етикети и грешки (включително полета за търсене);

 

- преместване, просветване или мигане на съдържание;

 

- мултимедийни (видео, аудио) алтернативи;

 

- проверка на основна структура.

 

Автоматични инструменти за тестване, които се използват: WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, W3 HTML Validator, CheckMyColours и др.

 

Задълбочено наблюдение

 

При метода на задълбочено наблюдение се проверява съответствието с всички изисквания на хармонизирания стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08)/ WCAG 2.1 ниво на достъпност АА.

 

Следващият период на наблюдение през 2022 г. ще включва и повторна проверка на някои сайтове, които са били одитирани преди това.