Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QV4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3601

Новини - Държавна агенция "Електронно управление"

Със Заповед №ДАЕУ-17484 от 23.09.2020 г. на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ е одобрена Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения, с приложения към нея.


Документите са изготвени във връзка с осъществяване на правомощията на председателя на ДАЕУ като орган по наблюдението и прилагането на изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327/10 от 02.12.2016 г.)
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Българският институт за стандартизация подготви колекция, озаглавена „Информационно-комуникационни технологии. Изисквания и указания за достъпност на уебсъдържание“. 

 

Тя включва изданията на български език на БДС EN 301 549 V2.1.2:2018 Изисквания за достъпност на продукти и услуги на ИКТ и Указания за достъпност на уебсъдържание. Препоръка на W3C от 5 юни 2018 г.