Z6_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CQ2
Z7_HQ8A1O82K0LT90Q93B28403CP5

Европейско законодателство - Държавна агенция "Електронно управление"

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката на наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 (ОВ, L 256/108 от 11.10.2018 г.)

 

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 година за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

 

Решение за изпълнение (EC) 2018/2048 на Комисията от 20 декември 2018 година относно хармонизирания стандарт за уебсайтовете и мобилните приложения, изготвен в подкрепа на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета

 

Хармонизиран стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services