Z6_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642A36
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0C1
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA2MH4

Данни - Държавна агенция "Електронно управление"

Отворени данни

 

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за редица потребители - публичния сектор, частния бизнес, академичната общност, гражданите и неправителствения сектор. Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор и публикувана в отворен машинночетим формат (CSV, RDF, XML, JSON и др.), позволяващ повторна употреба за търговски или нетърговски цели. Въвеждането на инициативата за отворените данни е продиктувано от липсата на пълноценен достъп на гражданите и бизнеса до публичната информация, притежавана от обществения сектор. Посрещането на различните предизвикателства, свързани с политиката, технологиите, финансирането, организацията и правната рамка за отворените данни е от съществено значение за ефективното и ефикасно развитие на инициативата, която да генерира ползи за българското общество

 

Пространствени данни

 

Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение; процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях и от лица, които могат да предоставят създадени и поддържани от тях пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена информация.

 

Консултации по отворени и пространствени данни:


E-mail: Data_Unit@e-gov.bg