Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQU65
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9C94
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9CP4
Пространствени данни


 ""    Пространствени данни са всички данни, които пряко или непряко указват определено местоположение или географски район. Пространствени данни със сходни тематични характеристики, отнасящи се към тип пространствени обекти, се обединяват в масиви.


Видовете пространствени данни, характеристиките им, начинът на поддържане и предоставяне на услуги за тях се уреждат в Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за водите, Закона за подземните богатства, Закона за геодезията и картографията и в други специални закони, регламентиращи пространствени данни по смисъла на този закон.


В инфраструктурата за пространствени данни се включват само данни в електронна форма.

 

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

 

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) има за цел създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност в подкрепа на екологичните политики на Общността и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху околната среда.


 
INSPIRE се основава на инфраструктури за пространствена информация, установени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз. Директивата се отнася за 34 теми на пространствени данни, необходими за опазване на околната среда, с основни компоненти, описани чрез технически правила за прилагане.