Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08FH803
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08FH8G6

Допълнителна информация - Държавна агенция "Електронно управление"

Метаданни


Oрганите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях, създават метаданни за масивите от пространствени данни и услуги в съответствие с темите съгласно приложения № 1, 2 и 3 чрез описание на информацията, съдържаща се в масивите и услугите за пространствени данни. Метаданните съдържат информация относно:


- ключови думи;
- класификации;
- качествени показатели за масивите от пространствени данни;
- валидност на масивите от пространствени данни;
- съответствието на масивите от пространствени данни с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (ОB, L 323/11 от 8 декември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1089/2010“, изменен с Регламент (ЕС) № 1253/2013 на Комисията от 21 октомври 2013 година;
- ограниченията на публичния достъп и основанията за тези ограничения в съответствие с чл. 17;
- условията за достъпа и използването на масивите от пространствени данни и услуги;
- такси, когато такива са предвидени в специален закон;
- лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги.

 

Услуги за пространствени данни


Лицата по чл. 4, ал. 1 от ЗДПД, които събират и поддържат актуализирани пространствени данни и метаданни, осигуряват следната мрежа от услуги:


- услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните;
- услуги за разглеждане, позволяващи най-малко: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;
- услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях;
- услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;
- услуги за извикване на услуги за пространствени данни;
- услуги за предоставяне на метаданни.


Услугите се предоставят през Националния портал за пространствени данни, интернет мрежата или с други подходящи електронни съобщителни мрежи.