Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9CM3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9CH5

Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) - Държавна агенция "Електронно управление"

„Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ - https://inspire.egov.bg/ e изграден по Проект № BG05SFOP001-1.002-0014, който е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е насочен към подобряването на инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни съгласно ЗДПД и изискванията на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE.


Националният портал за пространствени данни (НППД) се изгражда и поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“ на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД и чл. 7к, ал. 2, т. 4 от ЗЕУ. НППД е стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни по темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.


Порталът осигурява възможност на органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях. Чрез НППД се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

 

- Национален портал за пространствени данни

 

- Директива 2007/2/ЕО/INSPIRE