Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9CQ3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9CH4

Работни групи - Държавна агенция "Електронно управление"

-    Междуведомствен съвет по пространствени данни:


Съгласно чл. 19 от Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД), председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) осъществява държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация.
При изпълнение на правомощията си по този закон председателят на ДАЕУ се подпомага от Междуведомствен съвет по пространствени данни. Законът за достъп до пространствени данни регламентира, че съветът се състои от членове, определени от органите на изпълнителната власт, които са първични администратори на пространствени данни, както и че председател на съвета е председателят на ДАЕУ или оправомощено от него длъжностно лице, а заместник-председатели са заместник-министър на околната среда и водите и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството или оправомощени от тях длъжностни лица. С чл.24, ал. 4 от ЗДПД се регламентира дейността на Междуведомствения съвет по пространствени данни.
Информация за Междуведомствения съвет по пространствени данни е публикувана и на портала за консултативни съвети на Министерския съвет.

 

-    Експертна работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни:


За изпълнение на конкретни задачи на Междуведомственият съвет, съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗДПД, с решение се определят експертни комисии и групи.


Поименният състав на действащата към момента Експертна работна група е опеделен със Заповед № ДАЕУ-7298/06.06.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.


Решения на Експертната работна група:


Заседание на 26.08.2015 г.

Заседание на 16.09.2015 г.

Заседание на 24.11.2015 г.

Заседание на 17.03.2016 г.

Заседание на 10.07.2019 г.

Заседание на 10.12.2019 г.

 

-    Експертна група за поддръжка и внедряване на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) – Maintenance and Implementation Expert Group (MIG) for Directive 2007/2/EC (INSPIRE):

Групата за поддръжка и внедряване на Директива INSPIRE (MIG) е консултативен орган към комитета INSPIRE, съставен от представители на държави-членки на ЕС (MSCP), за да гарантира идентифицирането, определянето на приоритети и адресирането на задачи, произтичащи от прилагането и функционирането на INSPIRE в ЕС .
Мисията ще бъде изпълнена в областта на прилагането и евентуалното преразглеждане на свързаната законодателна и техническа документация, както и в областта на технологиите, стандартите, методите, съгласуваността между отделните компоненти на INSPIRE и свързаните с тях комуникационни мерки. Ролята на MSCP е да осигури събирането и обработката на теми за MIG от ниво държава-членка, включително предоставянето на информация за дейностите по MIG обратно на национално ниво.
Дейностите на INSPIRE MIG бяха официално инициирани на първото заседание на INSPIRE MIG на 14 октомври 2013 г. в Европейската агенция по околна среда в Копенхаген.

 

-    Постоянна техническа подгрупа за поддържане и изпълнение на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE – Maintenance and Implementation Permanent Technical Sub-group (MIG-T):

Ролята на постоянната техническа подгрупа на MIG (MIG-T) е да съветва MIG по всякакви технически въпроси, наблюдение на дейностите на временните подгрупи на МИГ по технически въпроси, преразглеждат резултатите от временни подгрупи за МИГ или документи, предложени за одобрение от външни заинтересовани страни, за техническа осъществимост и подчертават потенциалните рискове и възможности за групата, установяват връзки между различните дейности и подгрупи и обсъждат междусекторни въпроси от техническа гледна точка, осигуряват комуникационен канал между дейностите на МИГ и нейните подгрупи и общността на изпълнителите в държавите-членки, да осъществи обмен на опит и добри практики, свързани с прилагането на Директивата INSPIRE и Правилата за прилагане; и изпълнява други задачи и действия, възложени му в работната програма за поддръжка и внедряване (MIWP).

 

-    Работната група по геопространствени решения към програма на ЕК „Решения за оперативна съвместимост за публичната администрация, бизнеса и гражданите“ – Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens - Working Group on Geospatial Solutions (ISA2 WGGS):

Работната група по геопространствени решения (ISA2 WGGS) е създадена в рамките на програмата ISA2 и пакета от правни/политически, организационни, семантични и технически решения, които имат за цел да се улеснят по-ефикасно и ефективно цифрово трансгранично или междусекторно взаимодействие и повторно използване на данни в областта на информацията за местоположението и услугите („Европейски решения за оперативна съвместимост на местоположението за електронно правителство“ (European Location Interoperability Solutions for e-Government - ELISE), фокусирани върху геопространствени решения, които са в интерес на интеграцията на INSPIRE и дейностите по електронното управление.