Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08FH0E1
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK9C17

Законодателство - Държавна агенция "Електронно управление"

•    Закон за достъп до пространствени данни (ЗДПД);
•    Методически указания за определяне отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД;
•    Указания за наблюдение и докладване на прилагането на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) ;
•    ДИРЕКТИВА 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)
•    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните;
•    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги;
•    РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 1088/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране;
•    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни;
•    РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1253/2013 на Комисията от 21 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни ;
•    РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1372 на Комисията от 19 август 2019 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на наблюдението и докладването.