Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQUM4
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0C3
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS6810N0

Отворени данни - Държавна агенция "Електронно управление"

Отворените данни са стратегически ресурс с огромен потенциал за редица потребители - публичния сектор, частния бизнес, академичната общност, гражданите и неправителствения сектор. Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор и публикувана в отворен машинночетим формат (CSV, RDF, XML, JSON и др.), позволяващ повторна употреба за търговски или нетърговски цели. Те са съпроводени от метаданни, описващи структурата и предназначението на данните, включени в обхвата на информацията. В общите случаи отворените данни се предоставят безплатно или се заплаща минимална такса, покриваща само преките разходи за предоставяне на набора от данни. Данните се предоставят с права за свободно повторно използване, обработка, съпоставяне с други отворени данни и разпространение без ограничения за използването им. Изключва се информация, която съдържа лични данни, класифицирана информация или друга информация, за която е необходимо да се доказва правен интерес. 

В обществения сектор се създава и съхранява разнообразна информация, която може да бъде ценен ресурс за продукти и услуги с цифрово съдържание, анализи, изследвания и други. Нейната достъпност осигурява възможност за използването й за цели, различни от тези, за които информацията първоначално е била създадена или събрана.

 

  • Терминът „Отворени данни“ се използва за информацията от обществения сектор в отворен машинночетим формат за повторно използване.
  • Терминът „Повторно използване“ на информация от обществения сектор представлява използването на информацията за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която тя е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.
  • „Машинночетим формат“ е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
  • „Отворен формат“ е електронен формат за данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
  • „Метаданни“ са данните, описващи структурата на информацията - предмет на повторно използване.