Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0AM6
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0S2
Z7_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0KI4

Практически дейности - Държавна агенция "Електронно управление"

Дейности на Държавна агенция „Електронно управление“

 

    Правомощията на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат са регламентирани в Закона за електронно управление и Закона за достъп до обществена информация и са свързани с дейности като: 

 

 • провеждане на държавната политика в областта на информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат (чл. 7в, ал. 1е от ЗЕУ);
 • издаване на методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в портала за отворени данни по Закона за достъп до обществена информация (чл. 7в, ал. 2, т.19 от ЗЕУ);
 • контролиране за наличието на автоматизирани интерфейси за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване на Портала за отворени данни, съгласно утвърден образец за изготвяне на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги от административните органи (чл. 58а, т.2 от ЗЕУ);
 • определяне на метаданните на регистрите и базите данни, които поддържат публични, свободни и безплатни интерфейси за свързани отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация ( чл. 15, чл. 1 и ал.5 от НОИИСРЕУ);
 • подпомагане на органите от изпълнителната власт за включването в ежегодните оперативните планове цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационни масиви и ресурси, които поддържа в отворен машинночетим формат, достъпът до които е свободен. (чл. 15б, ал. 2 от ЗДОИ);
 • предлагане за одобрение на Министерския съвет на ежегоден списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат на в интернет (чл. 15б, ал. 3 от ЗДОИ);
 • създаване и поддържане на Портал за отворени данни (чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ);
 • изготвяне на всеки три години обобщен доклад относно наличието на информация за повторно използване, предоставяна от организациите от обществения сектор, условията, при които тя се предоставя, и практиките за правна защита (чл. 16а, ал. 1 от ЗДОИ);
 • установяване на нарушения по чл. 15г, ал. 2 от ЗДОИ (чл. 43, ал. 1 от ЗДОИ);
 • издаване на наказателни постановления относно чл. 15 г, ал.2 (чл. 43, ал. 2, т.4 от ЗДОИ).

 

Дейности на организациите от обществения сектор

 

 • Задълженията на всяка организация от обществения сектор (ООС) в областта информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат, т.нар. отворени данни са свързани с дейности като:
 • утвърждаване на вътрешни правила относно повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт (чл. 15а, ал.2 от ЗДОИ);
 • изготвяне на годишен отчет за постъпилите заявления за повторно използване на информация от обществения сектор с информация за направените откази и причините за това. (чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ);
 • публикуване на информацията от обществения сектор и на съпътстващите документи за повторно използване на видимо и общодостъпно място на официалния си сайт на ООС (чл. 15а от ЗДОИ);
 • включване на нови набори от данни на ООС всяка година в списъците за публикуване в отворен машинночетим формат на Портала за отворени данни, изготвени от ДАЕУ (чл. 15б, ал. 3 от ЗДОИ);
 • публикуване на наборите от данни, одобрени с ежегодните списъци, а именно: РМС № 103/17.02.2015, РМС № 214/25.03.2016 г., РМС № 897/21.10.2016 г., РМС № 436/04.08.2017 г., РМС № 54/01.02.2019 г. и РМС № 435/03.07.2020 г. в профила на конкретната ООС на Портала за отворени данни (чл. 15г, ал.2 от ЗДОИ);
 • спазване на нормативните условия и срокове за публикуване и обновяване на публикуваните набори от данни (чл. 15г, ал.3 от ЗДОИ и чл. 4-6, чл. 9 и чл. 21 от НСУПИИОСНПОФ);
 • включване в ежегодните оперативни планове на цели за публикуване на нови набори от данни през съответната и следващата година (чл. 15б, ал.2 от ЗДОИ) и отразени в Раздел VII от Годишния отчет в ИИСДА (VII.Е Публикуване на набори от данни в отворен формат на Портала за отворени данни, https://ariisda.government.bg/AdmReports/ReportingPeriods/QuestionnairePreview)
 • публикуване на Портала за отворени данни на заявените нови набори от данни през съответните години в ИИСДА (VII.Е Публикуване на набори от данни в отворен формат на Портала за отворени данни, https://ariisda.government.bg/AdmReports/ReportingPeriods/QuestionnairePreview);
 • наличие на профил на ООС на ПОД (чл. 15г, ал.2 от ЗДОИ);
 • определяне на длъжностно лице, администратор на профила на ООС на ПОД (чл.8, ал.3 и § 3, ал.2 от Преходните и Заключителни Разпоредби на НСУПИИОСНПОФ);
 • издаване на заповед от ръководителя на съответната ООС за определяне на лицата/лицето по т.10 и 11 (чл.8, ал.3 от НСУПИИОСНПОФ);
 • включване на задачите по поддържане на съдържанието на профила на ООС в длъжностна характеристика на служителите (чл.8, ал.3 от НСУПИИОСНПОФ);
 • съгласуване на техническите задания по чл. 58 за наличие на безплатни интерфейси за свързани отворени данни за връзка с ПОД и поддържане на реално работещи такива по отношение на изградените след 2016-2017 г. информационни системи, регистри и бази данни. (чл. 58а, т.2 от ЗЕУ; чл. 15, ал. 1 и ал .2 от НОИИСРЕАУ; чл. 7 от НСУПИИОСНПОФ);
 • анонимизиране на публикуваните набори от данни (чл. 15, ал. 2-4 от НОИИСРЕАУ).