Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80K55
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80KL2

Набори от данни с висока стойност (HVD) - Държавна агенция "Електронно управление"

Предоставената информация отразява текущото състояние на предприетите действия в рамките на Директивата за отворени данни (ЕС) 2019/1024 и касае извършването на проучване на оценката на въздействието по отношение изготвянето на списък с набори от данни с висока стойност (HVD). Проучването се провежда от консорциум (Deloitte, The Open Data Institute (ODI), The Green Land, The Lisbon Council) за Европейската комисия, Генерална дирекция за комуникационни мрежи, съдържание и технологии (Directorate-General for Communications Networks, Content, and Technology) и ще подпомогне процеса на вземане на решение за избор на т. нар. „набори от данни с висока стойност (HVD)“, които трябва да бъдат предоставени от държавите членки съгласно Директивата. 

В допълнение касае Европейската стратегия за данни от 19 февруари 2020 г., която включва HVD като общ слой от данни, улесняващ връзката с данните, идващи от частния сектор за разгръщането на секторните пространства за данни в стратегически области като: производство, околна среда, селско стопанство, енергия, финанси и мобилност. Комисията акцентира върху предоставянето на повече висококачествени данни от публичния сектор за повторно използване, по-специално с оглед на потенциала им за МСП. В стратегията е заложено приемане на акт за изпълнение относно набори данни с висока стойност (първо тримесечие 2021 г.).

Наборите от данни с висока стойност представляват „документите, повторното използване на които е свързано със значителни ползи за обществото, околната среда и икономиката“, които се предоставят „безплатно, в машинно четими формати, чрез API и където е приложимо -  под формата на информационни масиви за изтегляне“. Комисията следва да идентифицира ограничена и добре дефинирана група от набори от данни с висока стойност, чиято повторна употреба трябва да бъде без технически, правни или финансови бариери, която да оформи в списък с наборите от данни с висока стойност (HVD). Процесът на идентифициране на HVD се основава на оценката на техния потенциал за: генериране на значителни социално-икономически или екологични ползи и иновативни услуги, ползване от голям брой потребители (по-специално МСП), подпомагане на генерирането на приходи и комбиниране с други набори от данни. 

Изследователският екип на консорциума, проведе множество интервюта с експерти от държавите членки, за да идентифицира във всяка държава специфични набори от данни, които трябва да бъдат включени към списъка с HVD. Резултатите от тези интервюта ще бъдат включени в проучването за набори от данни с висока стойност. В допълнение към попълването на отделните шест категории данни според Директивата, а именно: 1. Геопространствени данни; 2. Наблюдение на Земята и околната среда; 3. Метеорологични данни; 4. Статистика; 5. Дружества и собственост на дружествата и 6. Мобилност, с конкретни предложения за набори от данни, проучването ще включва и представяне на икономическия и социален потенциал за предоставяне на HVD. Ще бъде направен и задълбочен анализ на ефектите в 10 държави членки.

Изследователският екип представи на онлайн семинара за HVD, който се проведе на 28 юли 2020 г. информация за проведеното проучване и различните сценарии за вземане на решения (политически варианти), базирани на категоризация с ниски, средни и високи ефекти от наличието на HVD. Като част от семинара беше проведено и проучване сред участниците относно сценариите за вземане на решения.

По-нататъшни консултации относно предложените сценарии и набори от данни се провеждат да се извършват в Комитета за отворени данни между ЕК и държавите членки чрез комитология.

 

График на проучването за HVD:

Проучването трябва да бъде представено в началото на септември 2020 г. като оценката на въздействието на EK ще се основава на това проучване.

Допълнително е представена първоначална оценка на въздействието, преди представянето на реалната оценка на въздействието към акт за изпълнение „Списък на набори от данни с висока стойност“, за информационни цели. Публикувана е на 28 юли 2020 г. на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596542837003&uri=PI_COM:Ares(2020)3977569. Обратната връзка по нея  може да предоставите на ЕК до 25 август 2020 г.

 

График на Комисията за оценка на въздействието на HVD:

Предстои оценката на въздействието (Impact Assessment) да бъде представена на Комитета за контрол на регулаторите (The Regulatory Scrutiny Board, RSB) до края на септември 2020 г. Оценката на въздействието трябва да бъде одобрена от този орган, който е създаден в рамките на по-доброто законодателство на ЕС (изчислено в рамките на един месец). Едва тогава може да бъде публикувана оценка на въздействието.

Проектът на акт за изпълнение (регламент за прилагане) ще бъде представен в началото на 2022 г.

 

Файлове:

Implementing act on a list of High-Value Datasets

PSI HVD_Validation workshop_28072020_Presentation_vf

PSI HVDs Validation workshop_28072020_Mentimeter_vf

INCEPTION IMPACT ASSESSMENT