Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0A17
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681GS5

Обществени консултации и проучвания - Държавна агенция "Електронно управление"

Oбществени консултации и проучвания през 2020 г.

 

Покана за участие в проучване, насочено към отворените данни и тяхното практическо приложение

Проучването е част от проекта "Отворените данни и гражданското участие: механизми за насърчаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса" на НПО Линкс,  по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ в приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ по ОП „Добро управление“. То се провежда за проучване на нагласите към отворените данни, работата Ви с тях, включително и тези, които са достъпни на Портала за отворени данни“ (https://data.egov.bg), поддържан от Държавна агенция „Електронно управление, както и тяхното практическо приложение.

Изследването ще се проведе в периода 21 април 2020 г. до 14 май 2020 г. Методиката му се придържа към добрите практики и кодекса на ESOMAR (www.esomar.org).

Попълването на въпросника отнема около 15 минути и е достъпен на https://online.marketlinks.bg/panel/survey/e064cba7f0b6fc454fba067dd49e7c79/

Резултатите от проучването ще са много полезни  за подобряване на процесите, свързани с формулиране, изпълнение и мониторинг на  политики и законодателство, както и за получаване и анализиране на обратната връзка за степента на информираност и използваемост на отворените данни в страната.

Покана за участие в проучване на мнението на гражданите и бизнеса  за степента на важност, приоритетност и обществена значимост на набори от данни

Изследването се провежда във връзка с възможността, регламентирана в чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, председателят на ДАЕУ да предложи набори от данни, които да бъдат включени в ежегодното Решение на Министерския съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни. Достъпът до информацията е свободен.

Целта на настоящото допитване е да бъдат идентифицирани от заинтересованите страни кои са приоритетните набори от данни, т.е. с най- голям потенциал за икономиката, околната среда и обществото в страната, т.нар. „набори от данни с висока стойност“, които да бъдат публикувани със свободен достъп в отворен формат през 2020 г. на Портала за отворени данни.

Проучването ще се проведе в периода 17 февруари 2020 г. - 27 март 2020 г.. Препоръчително е в отговорите си да се фокусирате и върху т. нар. „набори от данни с висока стойност“, според Директива (ЕС) 2019/1024. Списъкът с предложените набори от данни за включване във въпросника е базиран на постъпили заявки на Портала за отворени данни, както и на резултатите от направеното проучване за потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат на ЕСТАТ ООД през октомври 2019 г.

Попълването на въпросника отнема около 5 минути и е  достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HVDList_DCoM2020

 

Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат

В рамките на проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент – администрацията на Министерския съвет беше проведено проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат в периода август – септември 2019 г. Като бяха проведени две национално представителни изследвания, обхващащи две категории респонденти – граждани (1000 респонденти на възраст 18+ години) и юридически лица (общо 450 респондента, от които 400 търговски дружества и 50 нестопански организации, бюджетни организации, организации от обществения сектор, които създават и/или събират, поддържат набори от данни в отворен формат.)

Цел на изследването беше да се проучи общата информираност на респондентите за отворените данни, както и да се определят тези набори от данни, към които има най-голям интерес за публикуване. В резултат на изследването бяха определени 150 набори от данни, които следва да се публикуват приоритетно поради заявения към тях интерес.

Резултатите от проучването може да намерите тук.

 

 

Oбществени консултации и проучвания през 2019 г.

 

Покана за участие в проучване относно: „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“


От името на Европейската комисия, Европейският портал за данни поде кампания за събиране на отговори по въпросника „Икономическо въздействие на отворените данни 2020 г.“ (“Economic Impact of Open Data 2020”). Това ще подпомогне наскоро започналите научни изследвания по темата, надграждайки и допълвайки доклада, публикуван през 2015 г. - „Създаване на стойност, чрез отворени данни“ (“Creating Value through Open Data”) и ще даде отговори за предимствата и стойността, която предоставят Отворените данни на обществото. Въпросникът е фокусиран към отразяване на въздействието на Отворените данни върху бизнеса.
Ако използвате Отворени данни за бизнес цели Ви приканваме да вземете участие в кампанията. Проучването отнема 5 минути и всеки един отговор ще допринесе за установяване на реалната полза, които Отворените данни носят.
Резултатите от проучването ще бъдат публикувани в доклад през 2020 година.
Връзка към проучването ще намерите на: http://surveys.publications.europa.eu/formserver/po/open_data_2020.html

 

Архив обществени консултации и проучвания през 2018 г.

 

Архив обществени консултации и проучвания през 2017 г.