Z6_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA23F5
Z7_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0K26

Допълнителна информация - Държавна агенция "Електронно управление"

Ползи от отворените данни

Отворените публични данни са огромен неизползван ресурс, който генерира ползи както за държавните институции, така и за граждани, предприемачи, журналисти, НПО, медии и др.

На базата на натрупания вече е опит е възможно да се посочат редица сфери, в които употребата на отворени данни създава добавена стойност:

 

Политически и социални ползи

 • Мощен инструмент за борба с корупцията;
 • По-активно участие и увеличено влияние на гражданите;
 • Равен достъп до данни;
 • По-добри публични услуги;
 • По-добра отчетност и прозрачност на институциите;
 • Увеличено доверие към държавните институции;
 • По-висока удовлетвореност на гражданите от публичните услуги;
 • По-ефективен и приобщаващ процес на формулиране на публични политики.


Икономически ползи

 • Икономически растеж и насърчаване на конкуренцията;
 • Стимулиране на иновациите;
 • Принос за подобряване на работни процеси, продукти и услуги;
 • Разработване на нови продукти и услуги;
 • Оползотворяване на потенциала на големи групи от хора;
 • Създаване на нов сектор с висока добавена стойност;
 • Достъпна информация за инвеститори и компании.


Оперативни и технически ползи

 • Избягване на дублиране на данни;
 • Оптимизиране на административните процеси, а оттам по-ефективни административни услуги за гражданите;
 • Достъп до външна експертиза за разрешаване на проблеми;
 • Възможност за сравнимост в процеса на взимане на решения;
 • Извличане на информация чрез комбиниране на данни от един или повече източници;
 • Външна проверка на наличните данни от множество източници.

 

Въздействие на отворените данни

Въздействието на отворените данни обхваща дейностите, извършвани за мониторинг и измерване на повторното използване на отворени данно в резултат на повторната употреба в политически, социален, екологичен и икономически аспект.Въздействието води до увеличаване на прозрачността, отчетността, ефективността и ефикасността на правителството, включването на маргинализирани групи, повишаването на осведомеността и може да помогне за справяне с редица проблеми в различните области.

Следователно насърчаване използването на отворените данни за различни дейности оказва:

 

Политическо въздействие​

 • Повишаване на ефективността на правителството, напр. намаляване на оперативните разходи;
 • Повишаване на ефективността на правителството, напр. подобряване на качеството на предоставяне на услуги;
 • Повишаване на прозрачността и отчетността;
 • Използване на отворените данни в процесите на разработване на политики, напр. като доказателство за идентифицирането на проблем и формулирането на политиката;
 • Използване отворените данни в процесите на вземане на решения, напр. използване на отворените данни като източник на информация, която да бъде включена в ежедневната работа на публичните администрации.

 

Социално въздействие

 • Насърчаване на активността на министерствата, агенциите или други национални институции в сферата на труда и социалните въпроси, образованието, културата, здравеопазването, миграцията и интеграцията;
 • Намаляване на пречките за включването на маргинализирани групи (например имигранти, бежанци, социално слаби групи или отделни лица, хора с физически или умствени увреждания) в останалата част от обществото, за да могат да взаимодействат и да се интегрират в тях;
 • Насърчаване предоставянето на данни, предоставящи информация за пазара на жилища, пазара на наемите, оценки на имоти, продажби, планиране, зониране, статистически данни за социално-икономическите променливи за градовете и/или кварталите, други проблеми, свързани с жилищата, като бездомници, празни жилища и др.

 

Въздействие върху околната среда

 • Насърчаване на активността на  уеб-базирани мобилни приложения, повишаващи осведомеността относно качеството на водата и/или качеството на въздуха, нивото на шума в градовете, управлението на отпадъците, насърчаващи рециклирането на материалите, показващи пунктовете за събиране на хартия/картон, пластмасови и стъклени отпадъци, повишаващи осведомеността и образоващи потребителите по отношение на рециклирането, сортирането и изхвърлянето на отпадъците, даващи възможност за по-екологични транспортни системи в градовете, насърчаващи колоезденето, използването на електрически автомобили или системи за споделено използване на автомобили, показващи точките за споделено използване на автомобили, местата за велосипеди под наем, станциите за зареждане на електрически автомобили/велосипеди и т.н.

 

Икономическо въздействие

 • ​Насърчаване провеждането на маркоикономически и микроикономически проучвания за оценка на въздействието на отворените данни;
 • Насърчаване на проучвания, фокусирани върху икономическите ползи от отворените данни за публичните администрации.