Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0AQ6
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0S0
Z7_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU0O61

Законодателство - Държавна агенция "Електронно управление"

Новата Директива 2019/1024/ЕС относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор заменя предишната Директива 2013/37/ЕС, както и по-старата й версия Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор се предвиди задължение за държавите членки да позволят повторната употреба на всички общодостъпни документи, освен ако достъпът е ограничен съгласно националните правила за достъп до документи и при спазване на другите изключения, установени в нея. 

 

Изискванията на Директивата са част от българското законодателство чрез Закона за достъп до обществена информация и Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. В закона се задължиха организациите от обществения сектор да планират и поетапно да публикуват в интернет в отворен формат ежегодно по списък информационни масиви и ресурси, достъпът до които е свободен. 

 

Темата за повторното използване на информация от обществения сектор в отворен машинночетим формат е доразвита в Закона за електронно управление и Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.