Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0AQ7
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS6810C1
Европейско законодателство

Директива 2019/1024/ЕС

Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета  от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор, изменя Директива 2013/37/ЕС от 26 юни 2013 г. и въвежда разпоредби за достъп в реално време до динамични данни чрез подходящи технически средства, увеличаване на предлагането на висококачествени данни от обществения сектор за повторна употреба, задължаване предоставянето на ограничен брой основни набори от данни с висока стойност във всички държави членки, предотвратяване на възникването на нови форми на изключителни договорености, ограничаване на използването на изключения от принципа за налагане на пределните разходи, разширяване обхвата на отворения достъп до данни, съхранявани от публични предприятия в секторите на комуналните услуги и транспорта и данни от научни изследвания, получени в резултат на публично финансиране, както и се изяснява връзката между директивата за информацията в обществения сектор и някои свързани правни инструменти с оглед на осигуряване на минимално равнище на хармонизация на правилата за повторна употреба във всички държави членки.

Предложението за преразглеждане на директивата е резултат от обширен процес на обществени консултации, оценка на настоящата директива PSI и оценка на въздействието. Това предложение получи положително становище от Съвета за регулаторен контрол.

 

DCAT-AP

DCAT-AP се прилага като общ речник за хармонизиране на описанията/метаданните. Той се използва за отворените данни по инициатива на Европейската комисия, с цел унифициране на европейските портали за данни. Профилът на DCAT Application for Data Portals в Европа (DCAT-AP) е спецификация, базирана на речника на Каталог за данни (DCAT) за описание на набори от данни за публичния сектор в Европа. Основно се използва, за да улесни кръстосаното търсене по сектори и трансгранично в данните от обществения сектор, което се постига чрез обмен на описания на набори от данни между порталите за данни. През февруари 2015 г. програмата ISA на Европейската комисия започна дейност за преразглеждане на DCAT-AP, основана на опита, натрупан след нейното развитие през 2013 г.

Допълнителна информация:

https://joinup.ec.europa.eu/solution/dcat-application-profile-data-portals-europe

https://www.europeandataportal.eu/bg/search/site/DCAT-AP

https://www.w3.org/2016/11/sdsvoc/SDSVoc16_paper_30

 

 

Насоки на EK относно препоръчителните стандартни лицензии, наборите от данни и таксите за повторна употреба на документи

Насоките на EK относно препоръчителните стандартни лицензии, наборите от данни и таксите за повторна употреба на документи се създават в отговор на необходимостта от допълнителни указания относно ключовите елементи на Директива 2013/37/ЕС и добрите практики в ЕС в рамките на трите области от специално значение за повторната употреба на информация от обществения сектор в Европа: препоръчителни стандартни лицензии, наборите от данни и таксуването.

 

Харта за достъп до Отворени Данни G8

Хартата за достъп до Отворени данни G8 набелязва пет стратегически принципи, с които всички членове на G8 трябва да се съобразяват. Според тези принципи всички данни на организациите от обществения сектор трябва по подразбиране да бъдат публикувани открито, т.е. публично, да са с високо качество и в достатъчно количество, да са достъпни за всички, да насърчават повторното им използване, с цел подобряване на средата за иновации. В Хартата са идентифицирани 14 приоритетни области за публикуване на отворени данни, към които има висок обществен интерес.

 

Отговорно звено в ЕК 

Отговорно звено в ЕК - Генерална дирекция „Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ (Directorate‑General for Communications Networks, Content and Technology). Организационна схема
Планове и доклади: 
Работна програма на Комисията – преглед на резултатите от цялата институция за текущата година
Стратегически план – стратегия на отдела, цели за 2020-2024 г
План за управление – прогнозирани резултати, дейности, ресурси на отдела за текущата година
Годишен отчет за дейността – постижения на отдела, използвани ресурси през предходната година

 

Източници:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019L1024

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0724%2801%29

https://www.europeandataportal.eu/en/content/dcat-ap-information-dcat-application-profile-data-portals-europe

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/psi-open-data

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-rules-open-data-and-reuse-public-sector-information-start-apply

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-staff-working-document-evaluation-re-use-public-sector-information
 

Търсене ...