Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0A66
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681G42
Национално законодателство

Политиката относно повторната употреба на информацията в обществения сектор е регулирана от Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Тя е транспонирана в българската нормативна уредба чрез Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Съгласно чл. 15б и чл.15г от ЗДОИ, всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване на Портала за отворени данни (https://data.egov.bg/) на публичната информация, събирана, създавана и поддържана от нея, в отворен формат, позволяваща повторната й употреба.

 

Редът и начинът за създаване, поддържане и публикуване на обществена информация в отворен формат и условията за нейното повторно използване са определени в Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (обн. ДВ бр.48/24.06.2016г.).

 

Ежегодно се актуализира списъкът с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Към момента са приети пет списъка, чието публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни е извършено по посочените в решението графици. п

 

Организациите от обществения сектор приемат вътрешни правила, публикувани на техните уеб страници, които уреждат условията и редът за предоставяне на информацията за повторно използване по ЗДОИ.

 

Предстои транспонирането на новата Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор в националното законодателство.

 

Връзки към документи:

 

Решение № 103 на Министерския съвет от 17 февруари 2015 г. и Приложение съгласно Решение № 103; Приложение към РМС № 103 в отворен машинночетим формат

 

Решение № 214 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. и Приложение съгласно Решение № 214Приложение към РМС № 214 в отворен машинночетим формат

 

Решение № 897 на Министерския съвет от 21 октомври 2016 г. за изменение и допълнение на Решение № 214 на МС от 25 март 2016 г.

 

Решение № 436 на Министерския съвет от 4 август 2017 г. и Приложение съгласно Решение № 436Приложение към РМС № 436 в отворен машинночетим формат

 

Решение № 54 на Министерския съвет от 1 февруари 2019 г. по предложения за публикуване на набори от данни от администрациите през 2018 г., Приложение 1.1 съгласно Решение № 54  и Приложение 1.2 съгласно Решение № 54Приложение 1.1 към РМС № 54 в отворен машинночетим формат

 

Решение № 435 на Министерския съвет от 3 юли 2020 г. ​ и Приложение съгласно Решение № 435; Приложение към РМС № 435 в отворен машинночетим формат

 

Решение № 567 на Министерския съвет от 30 юли 2021 г. ​ и Приложение съгласно Решение № 567; Приложение към РМС № 567 в отворен машинночетим формат

 

Обобщен списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат с РМС № 103/ 2015 г.; 214, 897/ 2016 г.; 436/ 2017 г.; 54/ 2019 г.; 435/ 2020 г.; 567/ 2021 г.

Търсене ...