Z6_HQ8A1O82K03200Q66LLK0V0QT6
Z7_HQ8A1O82KOSU10QM8DLS681K94

Работни групи - Държавна агенция "Електронно управление"

Експертна група за Информацията от обществения сектор (РГ ИОС) - Expert Group on Public SectorInformation (PSI Group)

През 2002 г. Европейската комисията създаде експертна група за информацията от публичния сектор (РГ ИОС) с цел обмен на добри практики и всякакви инициативи, подпомагащи повторното използване на информация в публичния сектор.

Целта на групата PSI е да се обменят добри практики и инициативи в подкрепа на повторното използване на информацията от обществения сектор, да се обсъждат и препоръчват решения относно таксуване, изключителни споразумения, индикатори за развитие за измерване на информацията от обществения сектор. Групата се състои от представители на 28-те държави-членки, като при необходимост на заседанията се канят и представители от организациите в частния сектор и експертите по ИОС.

 

Работна група към РГ ИОС по Европейския портал за данни (РГ ЕДП) - sub-group to the PSI Group а Working Group on the Pan-European Open Data Portal

Работна група по Европейския портал за данни е създадена за обсъждане на въпроси, свързани с разпространението на данни от обществения сектор на държавите членки на ЕС достъпни в отворен формат и за разработването и развитието на общоевропейски портал за отворени данни.

 

Допълнителна информация:

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1394&Lang=SL
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/public-sector-information-group-main-page
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups?lang=en