Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGPA0
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGPM5

Регистрация в системата за е-връчване - Държавна агенция "Електронно управление"

В системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) имат възможност да се присъединят следните обекти, като следват процеса на регисрация:


I.  Структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление,

 

т.е. това е органът, който принадлежи към системата на изпълнителната власт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.

 

1. Попълвате следното заявление:

Заявление за присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване на структура/и на административен орган по чл. 1, ал. 1 от Закона за електронното управление

Ще получите имейл с потвърждение за получена заявка, на който няма нужда да отговаряте.

 

2. Инструкция за попълване на заявлението:

♦ заявлението се попълва и подписва от лицето представляващо администрацията;

♦ ако е предвидено друго лице да администрира профила, то тогава във формата се попълват и неговите данни;

♦ лицето, което ще администрира профила е необходимо да си направи регистрация в ССЕВ като физичеко лице.

 

II. Лица осъществяващи публични функции, 

 

включват нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения, възложителите по чл. 5, ал. 2 - 4 от Закона за обществените поръчки, които не са административни органи или организации, предоставящи обществени услуги и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.

 

Как да си направите регистрация:

1. Регистрирайте се в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като физическо лице с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).

 

2. Попълнете следното заявление и го изпратете на посочените в него имейли:

Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление

Ще получите имейл с потвърждение за получена заявка, на който няма нужда да отговаряте.

 

3. Инструкции за попълване на заявлението

♦ за т. 1 - избирате втория булет;

♦ за т. 2 - попълват се данните и се подписва с е-подпис;

♦ за т. 3 - избира се втория булет (първия булет се отнася за по-големи организации, които използват документооборотни административни информационни системи (АИС), в този случай те могат да се интегрират със ССЕВ);

♦ за т.4 - не се попълва (при интеграция на АИС се попълва таблицата);

♦ за т. 5 - попълва се декларацията и се подписва.

 

4. Профилът ще бъде одобрен от администратор.

 

III. Организации предоставящи обществени услуги

 

Това са образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски, банкови, финансови и удостоверителни по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.

 

Как да си направите регистрация:

1. Регистрирайте се в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като физическо лице с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).

 

2. Попълнете следното заявление и го изпратете на посочените в него имейли:

Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване на лице по чл. 1 ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронното управление

Ще получите имейл с потвърждение за получена заявка, на който няма нужда да отговаряте.

 

3. Инструкции за попълване на заявлението

♦ за т. 1 - избирате втория булет;

♦ за т. 2 - попълват се данните и се подписва с е-подпис;

♦ за т. 3 - избира се втория булет (първия булет се отнася за по-големи организации, които използват документооборотни административни информационни системи (АИС), в този случай те могат да се интегрират със ССЕВ);

♦ за т.4 - не се попълва (при интеграция на АИС се попълва таблицата);

♦ за т. 5 - попълва се декларацията и се подписва.

 

4. Профилът ще бъде одобрен от администратор.

 

IV. Юридически лица

 

Фирми, регистритани по търговския закон и неправителствени организации

 

Как да си направите регистрация:

1. Регистрирайте се в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) като физическо лице с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).

 

2. Попълнете следното заявление и го прикачете във формата за регистрация на юридическо лице.

 

Заявление за регистрация в системата за сигурно електронно връчване

 

3. Автоматизирано, подаденоте заявление постъпва в системата за сигурно електронно връчване за одобрение от администратор.

 

V. Физически лица:

Физическото лице се регистрира с квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на Националния осигурителен институт (НОИ).