Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7HS4
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420I3

Нормативна база - Държавна агенция "Електронно управление"

При осъществяването на държавната политика в посочените области председателят на агенцията изпълнява правомощия, възложени му със Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната идентификация (ЗЕИ), Закона за електронните съобщения (ЗЕС), други закони или с акт на Министерския съвет.

 

Закон за електронното управление

 

Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.

 

Архитектура на електронното управление на Република България

 

Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.

 

Закон за електронната идентификация

 

Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация

 

Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги 

 

Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

 

Постановление на Министерския съвет № 274 за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

 

Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление"

 

ПМС № 3 от 9 януари 2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги