Инфраструктура - Държавна агенция "Електронно управление"

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност е модерна интегрирана мрежа, собственост на държавата и управлявана от нея, с точки на достъп в 28 областни града.
ЕЕСМ пренася едновременно данни, глас и видео с гарантирано качество, като осигурява обслужване 24х7х365 и управление на услугите в реално време.

 

ЕЕСМ е създадена с постановление на Министерски съвет №196 от 08.07.2011 г., чрез административно, финансово и технологично интегриране на съществуващите Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) към Министерски съвет и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) към ИА ЕСМИС. Административното и финансово интегриране са извършени без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала.

 

Технологичното интегриране на двете мрежи е реализирано за 20 месеца, съгласно приетия с Протоколно решение №8 на Министерски съвет от 23.02.2011 г. „План за технологично интегриране на Национална мрежа на държавната администрация (НМДА) и Електронната съобщителна мрежа (ЕСМ)”.

 

Използваните в ЕЕСМ съвременни технологии позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура корпоративните мрежи на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

Мрежата ще бъде развивана чрез изграждане на оптична свързаност до общините и увеличаване на нейния преносен капацитет.

 

Актуални процедури:

 

Web електронна поща:

 

Описание на облачна услуга „WEB електронна поща“ 

 

Форма за заявяване на облачна услуга „web електронна поща“ с електронен подпис

 

Споразумение за предоставяне на облачна услуга “web електронна поща”

 

Заявяване на инфраструктура  от  Държавния хибриден частен облак (ДХЧО)

 

Заявка за предоставяне на инфраструктура от ДХЧО

 

След приключване на проекта за "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление", заявяването на инфраструктура от ДХЧО ще става през специално разработено за целта приложение.

 

Изграждане, закриване и промяна на връзки от единната електронна съобщителна мрежа:


Процедури за изграждане, закриване и промяна на връзки от единната електронна съобщителна мрежа
 
Заявка за предоставяне на услуга
 

Нормативна база


Закон за електронните съобщения
 
Закон за защита на класифицираната информация
 
Правилник за прилагане на ЗЗКИ
 
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
 
Закон за устройство на територията
 
Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство
 
Наредба 4 за обхвата и съдържание на инвестиционните проекти

Наредба 5 за упражняване на сервитутите на ел. съобщит. мрежи