ДАЕУ ще представи резултатите по проекта „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

Дата: 27.07.2020

Място на провеждане: София, Конферентен център „Проджект лаб“, бул.“Княгиня Мария Луиза“ 58, ет.3
 
Държавната агенция „Електронно управление” ще представи резултатите по проект  „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 28 юли 2020 г. (вторник), от 10.00 ч., в Конферентен център „Прожект Лаб“.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.002-0010-C01/ 23.08.2017 г. и е на обща стойност 722 557 лева.