Z6_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642G21
Z7_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3013

В срок приключи удостоверяването на устройствата за гласуване с изискванията на Изборния кодекс

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС) удостовериха съответствието на доставените технически устройства за гласуване с изискванията на чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация по обществената поръчка с Възложител Централна Избирателна Комисия (ЦИК). Спазен беше крайният срок на удостоверяване, съгласуван с ЦИК - 31 март 2021 г. 


За удостоверяването на устройствата за гласуване, от ЦИК са предоставени на ДАЕУ, БИМ и БИС представителни извадки от образци на доставените устройства. Образците имат еднакви характеристики и функционалност с тези на останалите устройства, доставени по договора с Изпълнителя. Проведени са редица проверки, тестове и изпитвания за оценка на техническите и функционални характеристики на устройствата за машинно гласуване, като лабораторно изпитание за електромагнитна съвместимост и тестове, свързани с информационната сигурност. Извършена е и пълна деконструкция на машината за проверка на всички съставни части и вложени елементи. Направени са допълнителни климатични и вибрационни изпитвания, за да се тества многократното използване на машините и занапред. Всички документи са валидни и автентични, както и всички сертификати са действащи.


Наблюдатели от Обществения съвет към ЦИК и от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) са присъствали на част от изпитванията на машините за гласуване. Не са наблюдавани критични за изборния процес проблеми и трите отговорни институции издават в срок своето решение за удостоверяване на съответствието. 


В обхвата на оценяване на устройствата за гласуване не се включват организационни дейности, които се извършват от изборната администрация; дейности, свързани с удостоверяване на организацията и технологията на компютърната обработка на резултатите от гласуването, както и такива, свързани с логистиката, която ще се извършва по отношение на устройствата за машинно гласуване.

Всяка последваща промяна в техническите устройства за гласуване, негова съставна част и периферно устройство, както и в консумативите, смарткартите и в софтуера не попада в обхвата на извършеното удостоверяване. 


С цел постигане на публичност и прозрачност на извършените действия публикуваме, Решение за удостоверяване на съответствието и Доклад от ръководителите на екипи, послужил като правно и фактическо основание за постановяване на административния акт за удостоверяване: 

 

Download Icon
Доклад за оценяване на съответствието на доставения тип ТУМГ
Публикувано на 31.03.2021

Download Icon
Решение за оценяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване (ТУМГ) с изискванията по чл. 213, ал. 3 от Изборния кодекс и изискванията на Техническата спецификация по обществена поръчка № 04312-2020-0001
Публикувано на 31.03.2021