Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7I44
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0K0
Z7_HQ8A1O82KOJP60QU8AGNBT0GS5

Стратегии и политики - Държавна агенция "Електронно управление"

Стратегии и политикиВ глобализиращия се свят електронното управление се превръща в реален и основен инструмент за реализиране на важни политики, които правят икономическата и социалната среда все по-конкурентноспособна и бързо развиваща се. С членството си в Европейския съюз Република България е поела в посока на достигане на високи стандарти в обществено-икономическото си развитие. За постигане на успех е необходима креативна и отговорна администрация, която поставя във фокуса на своята дейност гражданите и бизнеса с техните потребности, и действа като стожер на законосъобразността.

 

Съществуващите стратегически европейски документи за е-управление и препоръките на Европейската комисия към отделните държави членки са насочени основно към постигане на ново ниво на активна, двустранна комуникация, както вътре в администрацията, така и между институциите и потребителите, която чрез технологиите и процесите осигурява по-открит и прозрачен механизъм на управление.

 

Актуализираните водещи европейски принципи за е-управление и приети стратегически документи на европейско ниво, като например Талинската декларация за е-управление от 6 октомври 2017 г., налагат извършването на актуализация на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020). За интегрирането на всички актуални промени и съответното доразвиване на визията и стратегическите цели на България в областта на е-управлението за периода 2019 – 2023 г. актуализацията осигурява прилагането на европейските принципи за е-управление, въведени на национално ниво, и надграждане на изпълнението на целите след 2018 г.

 

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) разработи Архитектура за електронното управление, одобрена от председателя на ДАЕУ със Заповед № ДАЕУ-5040-11.04.2019 г., във връзка с чл. 7в от ЗЕУ и Протоколно решение на Министерския съвет по т. 13 на Протокол № 6/2019 г.

 

На финален етап за приемане от Министерския съвет е и проект на Актуализирана стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г. и Пътна карта  с мерки за изпълнението й. Актуализираната стратегия е основна рамка за създаване на стратегии по области на политики, с конкретни цели и дейности на ниво централни и териториални администрации.