Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNI84V0
Z7_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNI8K02

Архитектурен съвет - Държавна агенция "Електронно управление"

Съставът на Архитектурния съвет (Съветът) към Председателя на ДАЕУ е определен на основание чл. 47, ал. 8 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 3, ал.4 от Правилника за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и писмо  от заместник министър-председателя по икономическата и демографската  политика, със заповед №ДАЕУ- 437/ 27.03.2020 г. 

 

Съветът подпомага председателя на ДЕАУ при развитието на архитектурата на електронното управление и прилагането и последващото проследяване за спазването на архитектурите по области на политики.

 

Дейността на Съвета се определя съгласно, приети на първо заседание „Вътрешни правила за организацията на дейността на Архитектурния съвет към Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Състав на Архитектурния съвет

 

Архив:

 

Протокол №1 от 03.06.2020 г.