Бюджетен контрол

В изпълнение на Закона за електронното управление Държавната агенция „Електронно управление“ осъществява контрол по целесъобразност на разходите на административните органи в областта на електронното управление и информационните и комуникационни технологии (ИКТ). За целта Агенцията разработи правила и приложения към тях, с които се регламентира процедурата по предварително съгласуване на разходите, планирани и извършвани от административните органи.

 

Съгласно Правилата административните органи изпращат за предварително съгласуване (Приложение №1) проектобюджетите за следващата година и тригодишните прогнози за средствата, необходими за финансиране на дейностите в областта на електронното управление и ИКТ. Административните органи също така следва да предоставят информация (Приложение №2) относно утвърдени бюджети, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на разходите, направени от тях в областта на електронното управление и ИКТ.

 

Правилата са разработени и утвърдени на основание чл. 7г от Закона за електронното управление и § 10 от Преходните и заключителните разпоредби от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

 

Имейл за контакт и допълнителна информация: budgetenkontrol@e-gov.bg

 

 

Правила за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес

 

Образец на контролен лист за проверка на тригодишна бюджетна прогноза и/или проектобюджет в областта на е-управление и ИКТ

Образец на контролен лист за проверка на искани промени в утвърдените годишни бюджети за е-управление и ИКТ

Образец на контролен лист за проверка на текущи и годишни отчети в областта на е-управление и ИКТ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АО ПО РЕДА НА чл. 7в, т. 10, 7г, 7е (за РИР) и 58а от ЗЕУ

 

Приложениe 1 за 2019 г.

 

Приложение 1 за 2020 г.

 

Приложение 2 за 2019 г.

 

Приложение 2 за 2020 г.

 

Приложение 4

Разходи в областта на електронното управление

Съгласно Указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите за 2020 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г., при съобразяване с одобрените с РМС № 195 от 2019 г. разходни тавани на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ), както и с измененията в политиката, структурата и основните допускания за съответния период, всички първостепенни разпоредители с бюджет, без кметове на общини, представят на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) информация за планираните от тях разходи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии за периода 2020-2022 г. Информация се попълва и подава под формата на Приложение № 2ж от Указанията на министъра на финансите в електронен вид, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и попълнено приложение №1 към Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.

 

Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ или определени от него длъжностни лица съгласуват разходите за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии на съответния ПРБ, посочени в Приложение № 2ж, преди срока за представяне на бюджетните документи в Министерството на финансите. В случай на отрицателно становище или съгласуване с бележки, съответният първостепенен разпоредител с бюджет отразява бележките на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ и преработва изготвеното Приложение № 2ж. Първостепенните разпоредители с бюджет представят в Министерството на финансите попълнено Приложение № 2ж, съгласувано от председателя на ДАЕУ или от определени от него длъжностни лица.

 

Председателят на ДАЕУ не съгласува справката за разходите в областта на електронното управление и за използваните ИКТ на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, а изразява писмено становище, което се представя от съответния ПРБ в Министерството на финансите с пакета документи по бюджетната прогноза.

 

 

Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии по първостепенни разпоредители с бюджет с Приложения №1 и съгласувани Приложения № 2ж:

Търсене ...