Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV7I44
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0K0
Z7_HQ8A1O82KOJP60QU8AGNBT0GS5
Разходи в областта на електронното управление

Съгласно Указанията на министъра на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите за 2020 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г., при съобразяване с одобрените с РМС № 195 от 2019 г. разходни тавани на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ), както и с измененията в политиката, структурата и основните допускания за съответния период, всички първостепенни разпоредители с бюджет, без кметове на общини, представят на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) информация за планираните от тях разходи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии за периода 2020-2022 г. Информация се попълва и подава под формата на Приложение № 2ж от Указанията на министъра на финансите в електронен вид, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП), както и попълнено приложение №1 към Правилата за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес.

 

Председателят на Държавната агенция „Електронно управление“ или определени от него длъжностни лица съгласуват разходите за електронно управление и за използваните информационни и комуникационни технологии на съответния ПРБ, посочени в Приложение № 2ж, преди срока за представяне на бюджетните документи в Министерството на финансите. В случай на отрицателно становище или съгласуване с бележки, съответният първостепенен разпоредител с бюджет отразява бележките на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ и преработва изготвеното Приложение № 2ж. Първостепенните разпоредители с бюджет представят в Министерството на финансите попълнено Приложение № 2ж, съгласувано от председателя на ДАЕУ или от определени от него длъжностни лица.

 

Председателят на ДАЕУ не съгласува справката за разходите в областта на електронното управление и за използваните ИКТ на Народното събрание, Висшия съдебен съвет, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса, а изразява писмено становище, което се представя от съответния ПРБ в Министерството на финансите с пакета документи по бюджетната прогноза.

 

 

Разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии по първостепенни разпоредители с бюджет с Приложения №1 и съгласувани Приложения № 2ж:

Търсене ...