Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQEB3
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0I0
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420H0

Електронно управление - Държавна агенция "Електронно управление"

Електронно управление

В глобализиращия се свят електронното управление (е-управление) се превръща в реален и основен инструмент за реализиране на важни политики, които правят икономическата и социалната среда все по-конкурентноспособна и бързо развиваща се. Като елемент, електронните административни услуги и процеси, от своя страна, водят до подобряване на качеството на обслужване, до повишаване на вътрешната ефективност на публичния сектор и най-вече – са в полза на гражданите - ключов двигател на обществото.

 

С членството си в Европейския съюз Република България е поела в посока на достигане на високи стандарти в обществено-икономическото си развитие. За постигане на успех е необходима креативна и отговорна администрация, която поставя във фокуса на своята дейност гражданите и бизнеса с техните потребности и очаквания, и действа като стожер на законосъобразността.

 

Съществуващите стратегически европейски документи за е-управление и препоръките на Европейската комисия към отделните държави членки са насочени основно към постигане на ново ниво на активна, двустранна комуникация, както вътре в администрацията, така и между институциите и потребителите, която чрез технологиите и процесите осигурява по-открит и прозрачен механизъм на управление. В отговор, България се ангажира да следва предначертания път и да изпълнява всички мерки, свързани с въвеждането на е-управление.

 

Електронното управление е реализиране от административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, на правните взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите чрез използване на информационни и комуникационни технологии, осигуряващи по–високо ниво на ефективност на управлението.

 

Електронното управление е основната платформа за цифрова трансформация на публичните институции, за повишаване на качеството на административните услуги, за преминаването към рационални електронни процеси на функциониране и управление в публичните сектори и за достъп по електронен път на информацията, с която разполагат публичните институции. То е средство, както за всеобхватно повишаване ефективността на процесите в администрацията, така и за облекчаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. При координирано, стандартизирано и целесъобразно реализиране на е-управление се освобождават ценни ресурси – време, хора и финанси.

 

В е-управлението ясно се разграничават четири основни елемента: ресурси (финансови, човешки, информационни и комуникационни технологии, и др.), правна рамка, взаимодействие между участниците в е-управление и обществени отношения. Тези четири елемента са взаимно свързани, като обществените отношения налагат необходимостта от цифрово взаимодействие между участниците, което предопределя съществуването на е-управлението. Взаимодействието между участниците в е-управлението е най-динамичния процес, който постоянно се развива и поражда потребността от развитие на нови функционалности на информационните и комуникационни технологии.