Z6_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU04P4
Z7_HQ8A1O82K8TBE0QM8TI1LU04T7

Европейска правна рамка - Държавна агенция "Електронно управление"

Европейска правна рамка:

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията
от 22 май 2015 година за определяне на спецификации, отнасящи се до формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги


Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1501 на Комисията
от 8 септември 2015 година относно рамката за оперативна съвместимост съгласно член 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията
от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


Решение за изпълнение (ЕС) 2015/296 на Комисията

от 24 февруари 2015 година за определяне на процедурни условия за сътрудничество между държавите членки по отношение на електронната идентификация съгласно член 12, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Комисията
от 8 септември 2015 година за определяне на техническите спецификации и форматите на доверителните списъци съгласно член 22, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1506 на Комисията
от 8 септември 2015 година за определяне на спецификации, отнасящи се до форматите на усъвършенствани електронни подписи и усъвършенствани печати, които трябва да бъдат признати от органите от публичния сектор съгласно член 27, параграф 5 и член 37, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1984 на Комисията
от 3 ноември 2015 година за определяне на обстоятелствата, форматите и процедурите за уведомяване съгласно член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар


Решение за изпълнение (ЕС) 2016/650 на Комисията
от 25 април 2016 година за определяне на стандарти за оценка на сигурността на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и печат съгласно член 30, параграф 3 и член 39, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар