Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQEN2
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0I1
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642091

Институционална идентичност - Държавна агенция "Електронно управление"

В изпълнение на чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ) председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ определя правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет страниците на администрациите. Правилата установяват минималните изисквания за официалните интернет страници (уебсайтовете) и портали на българските администрации. Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.

 

Правилата следва да се приведат в изпълнение от администрациите до 30 септември 2020 г. Срокът за привеждане на интернет страници и портали, разработени по проекти, финансирани от ЕСИФ или други донорски програми, в съответствие с настоящите правила следва да бъде съобразен с изискванията за устойчивост на съответната програма.

 

Административните органи следва да осигуряват достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които се въвеждат с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). 

 

Държавна агенция „Електронно управление“, в рамките на технологичните си възможности, може да изгражда, управлява и поддържа федерирани портали в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДАЕУ), които да служат като официални интернет страници на администрациите. Предимството на така изградените интернет страници е възможността да федерират общо съдържание с ЕПДАЕУ относно електронните административни услуги, които те предоставят.

 

 

Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация