Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQER3
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420H1

Оперативна съвместимост - Държавна агенция "Електронно управление"

Какво е оперативна съвместимост?

 

Оперативната съвместимост е представена в специфичния контекст на предоставянето на български публични услуги.

Макар, че предоставянето на публични услуги почти винаги включва обмена на данни между системи на основата на ИКТ, оперативната съвместимост е по-широко понятие и обхваща способността на организациите и административните звена да работят съвместно за постигане на взаимно изгодни и съгласувани общи цели.

 

Оперативна съвместимост, в контекста на предоставянето на българските публични услуги, означава способността на различни и разнообразни по своя характер организации в публичния сектор да си взаимодействат за постигане на взаимно изгодни и съгласувани общи цели, което включва обмен на информация и знания между организациите чрез бизнес процесите, които те поддържат, посредством обмен на данни между съответните им системи на основата на ИКТ.

Оперативната съвместимост е многостранна по своя характер и се разбира най-добре като споделена стойност на една общност.

 

Рамка за оперативна съвместимост

 

Рамката за оперативна съвместимост е съгласуван подход за оперативна съвместимост за организации, които желаят да работят заедно за постигане на съвместно предоставяне на публични услуги. В рамките на своето приложно поле, в него се посочва набор от общи елементи, като например речник, понятия, принципи, политики, насоки, препоръки, стандарти, спецификации и практики.

Рамката за оперативна съвместимост е насока при разработка на правни актове по отношение на ИТ в публичния сектор, проектиране на ИТ решения и организиране на ИТ обществени поръчки.

 

 

Равнища на оперативна съвместимост:

 

  • Правно равнище на оперативна съвместимост.
  • Организационно равнище на оперативна съвместимост.
  • Семантична оперативна съвместимост. 
  • Техническа оперативна съвместимост. 

 

Конкрета и пълна информация ще намерите в приложенията по-долу:

 

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

 

Модел на интеграция със системата за еАвтентикация

 

Joinup — oперативносъвместими решения за публични администрации, бизнеса и гражданите

 

Проект на Национална рамка за оперативна съвместимост

 

Една значителна част от услугите на административните органи могат и трябва да се предоставят на потребителите проактивно. Тази препоръка е залегнала в Националната рамка за оперативна съвместимост, тъй като това е документа, в който са записани принципите и препоръките за работа през целия жизнен цикъл на електронни административни услуги.