Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQEF3
Z7_PPGAHG8009KI40QHCG13ACL0I3
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF6420P3

Международна дейност - Държавна агенция "Електронно управление"

 Международната дейност на Държавна агенция „Електронно управление“ е  насочена  към изпълнението на европейската политика за развитие на електронното управление и Цифровия единен пазар. Целта на тази политика е да направи публичните администрации и институции в Европейския съюз отворени, ефективни и сигурни, предоставяйки без ограниченията на националните граници, персонализирани, удобни за потребителя цифрови публични услуги от край до край за всички граждани и предприятия в ЕС. Основополагащите стратегически документи за постигането на модернизация и цифровизация в публичния сектор и управление са: Плана за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020, Декларацията, подписана по време на Министерската среща по е-управление в гр. Талин, Естония или т.нар. „Талинска декларация“ (2016-2020), Стратегията за Цифровия единен пазар, Европейската рамка за оперативна съвместимост, както и Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление, базирано на ценности (2021 г.), имаща за цел да надгради Талинската декларация.

  Държавна агенция „Електронно управление“ участва активно в процеса на вземане и изпълнение на решения на Европейския съюз като част от работата на координационния механизъм по европейските въпроси в Република България. Агенцията осъществява и политика в областта на международните отношения, двустранното и многостранно сътрудничество.

Държавна агенция „Електронно управление“ изпълнява задълженията си във връзка прилагането на редица регламенти и директиви на Европейския съюз, в сферата на електронната идентификация и удостоверителните услуги, електронните услуги, отворените и пространствени данни, оперативна съвместимост, мрежовата и информационна сигурност.