Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCQEV3
Z7_HQ8A1O82K8BM30QQRIFF642051

Достъп до правото на ЕС и обществени консултации до ЕК - Държавна агенция "Електронно управление"

EUR-Lex предоставя безплатен достъп на 24-те официални езика на ЕС до: автентичния Официален вестник на Европейския съюз; правото на ЕС (Договорите за ЕС, директиви, регламенти, решения, консолидирано законодателство и др.); подготвителни документи (законодателни предложения, доклади, зелени и бели книги и др.); съдебната практика на ЕС (решения, определения и др.); международни споразумения; документи на ЕАСТ; резюмета на правни актове на ЕС, в които актовете са поставени в контекста на съответните политики и са обяснени на разбираем език; други публични документи.

 

EUR-Lex също така ви дава възможност да следите процедурите, водещи до приемането на правни актове. Базата данни се актуализира ежедневно, като някои текстове датират още от 1951 г.


 

ДОСТЪП ДО ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ДОСТЪП ДО ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ЕК

 

Обществените консултации са възможност да изразите вижданията си относно обхвата, приоритетите и добавената стойност на нови инициативи на ЕС или оценки на съществуващи политики и закони.