Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2J0J3
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2J0V2

Информационна система за вътрешния пазар (IMI) - Държавна агенция "Електронно управление"

С Решение № 132 от 08 март 2019 г. на Министерския съвет председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ е определен за национален координатор по Информационната система за вътрешния пазар (IMI).

 

IMI представлява сигурен, многоезичен онлайн инструмент, който улеснява обмена на информация между публичните органи, занимаващи се с практическото прилагане на законодателството на Европейския съюз.

 

IMI помага на органите да изпълняват своите задължения за трансгранично сътрудничество в множество области на политиката, свързани с единния пазар.

 

Понастоящем IMI поддържа 67 процедури на административно сътрудничество в 17 различни области на политиката. С минимални усилия IMI може да се приспособява и към нови области на политиката.

 

Благодарение на системата успешно се модернизира трансграничното административно сътрудничество и се гарантира функционирането на единния пазар на практика. Въпреки факта, че крайните потребители на IMI са национални публични органи, това подобрено сътрудничество е от полза за гражданите и предприятията.